Close

Author Archive for: trosolidaritet

by

Motionsdags!

Här följer fyra motionsmallar som du kan använda för att motionera till Socialdemokraternas partikongress 2021.

Återupprätta enprocentmålet

Den svenska socialdemokratin har en stolt historia av internationell solidaritet och demokratibyggande att se tillbaka på. Socialdemokratin är en internationell rörelse och det ska märkas i våra biståndspolitiska ställningstaganden, där vi omvandlar ord till handling.

Ladda ner och läs hela motionen här!


Ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud

Socialdemokraterna har varit tydliga motståndare till kärnvapen och förespråkare för nedrustning under hela 1900-talet. De tiotusentals socialdemokrater som gått före oss i kampen för en fredligare värld skulle förvänta sig att deras parti fortsätter att gå i bräschen för att skriva under en historiskt unik FN-deklaration om att förbjuda detta destabiliserande och skräckinjagande massförstörelsevapen.

Ladda ner och läs hela motionen här!


Grön investeringsbank, en katalysator för innovation

Sverige är en innovatör i världsklass. Vi har alla förutsättningar att leda den globala gröna omställning som vi redan vet är nödvändig att göra om vi vill ha en framtid att se fram emot. Den som släpar benen efter sig kommer däremot att inom en inte alltför avlägsen framtid bli den som tvingas köpa de lösningar som andra länder redan har producerat.

Ladda ner och läs hela motionen här!


En sjukförsäkring som ger fler en chans att ställa sig upp

Socialdemokratin är ett frihetsprojekt som bygger på tron att samhället som helhet blir starkare och rikare när alla får möjlighet att delta och bidra med de bästa av sina förmågor. Vi kan inte tolerera social utslagning, vare sig ur ett medmänskligt eller ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ekonomisk trygghet för alla som lever i Sverige är en investering som ytterst betalar sig själv.

Ladda ner och läs hela motionen här!

by

Dags för den svenska högern att städa

Världen har med bestörtning följt händelseförloppet då Trumps anhängare på marken intog Capitol hill, och därmed gjorde verklighet av den avgående presidentens uppmaningar om att stå upp emot ett påhittat ”valfusk”.

Bilderna på utklädda aktivister som löper amok på de folkvaldas arbetsplatser har förskräckt många, men samtidigt är det få som är uppriktigt förvånade. Liknande bilder har redan spridits i världen under år 2020, då beväpnade Trumpistgäng intagit federala byggnader, planerat en kidnappning av guvernören av Michigan, och mycket annat.

MAGA-klubbens angrepp på demokratin är så uppenbara i sin vanvördnad för våra gemensamma principer att fjällen för länge sedan borde ha fallit från de flesta demokratiskt sinnade människors ögon. Ändå skrider nu diverse opinionsbildare till höger ut för att försvara och relativisera denna historiskt unika och starkt symbolladdade händelse, och reaktionerna från partikollegor och övrigt medialt etablissemang är hittills ljumna.

En moderat riksdagsledamot har spridit falska rykten på Twitter om att det egentligen skulle ha varit Antifa som ockuperat Capitol hill. Högt profilerade högerskribenter har lagt delar av skulden för händelseförloppet på Demokraterna, eller bagatelliserat attacken och menat att det är orimligt att kalla den för ett ”kuppförsök”.

Samtidigt visar bildanalyser att många av de ockupanter som syns på foton i själva verket är organiserade nazister. En galge med hängsnara var demonstrativt placerat utanför Capitol hill, en klassisk högerextrem symbol som i Sverige är bäst känd som ”Finspångsmemet”.

Ett växande antal tunga röster inom den svenska etablerade högern ränner numera den nya, extrema och odemokratiska högerns ärenden. De är till och med villiga att sprida vad som bara kan beskrivas som desinformation mitt under en pågående nazistisk attack på demokratin. Denna villighet att ta politiska risker för att skydda en extremhöger på andra sidan Atlanten ger en fingervisning om vart den etablerade svenska högern är på väg vad gäller relationen till extremhögern på hemmaplan.

Det är bra att moderatledaren Ulf Kristersson tydligt har fördömt våldet i Washington som ett ”angrepp på den amerikanska demokratin”. Men var är kritiken mot de röster i de egna leden som under lång tid bagatelliserat den nya, antidemokratiska högern? Och hur försvarar han Moderaternas tydliga närmande till Trumpismens svenska motsvarighet, Sverigedemokraterna?

SD:s partitopp nominerade under 2020 Trump till Nobels fredspris, i ett av sina vanliga populistiska utspel. Partiets ledning har konsekvent hyllat Trumps auktoritära och rasistiska ledarskap, på samma sätt som man utmålat Viktor Orbáns Ungern som ett föregångsland. Såväl Orbán som Trump är parlamentariskt invalda politiker som vigt sin gärning åt att avdemokratisera sina nationer, sprida desinformation, hetsa mot minoriteter, så misstänksamhet mot granskande medier och i Ungerns fall även avveckla de demokratiska institutionerna.

Att stå upp entydigt för demokratin ska inte vara en fråga som handlar om vänster och höger. Men om inte svensk höger ser till att rensa upp i de egna leden kommer frågan oundvikligen att börja ta den karaktären. Vi som kallar oss för demokratisk vänster måste ha modet att peka ut denna skrämmande tendens i vår samtid, och inte väja för anklagelser om ”brunsmetning” eller domedagsprofetior från de röster som försöker bagatellisera denna kris för demokratin.

I samband med presidentvalet skrev vi och varnade för att tro att en seger för Joe Biden skulle innebära ett slut på behovet att kämpa mot den nya högern som vuxit sig stark i världen. Ockupationen av Capitol hill visar med all önskvärd tydlighet att vi hade rätt. Denna rörelse kommer inte att försvinna med Trump, på någon sida av Atlanten. Det är dags för den svenska demokratiska högern att börja städa i sin egen rörelse.

Sara Kukka-Salam
Ordförande. Socialdemokrater för tro och solidaritet
Jesper Eneroth
Vice ordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet
by

STS svarar asylpolitiska kommittén: ”Alla ska känna att samhället står på deras sida”

Sverige har turen att vara ett land som folk flyr till, och inte ifrån. Vår uppgift idag är att hjälpa människor med olika bakgrund att bygga en gemensam framtid.

Socialdemokrater för tro och solidaritet lämnar sitt yttrande över den parlamentariska asylpolitiska kommitténs betänkande ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik”.

Den parlamentariska asylpolitiska kommittén har under hösten lagt fram sina förslag till framtidens asylpolitik. Dessa förslag innebär olyckligtvis att de problem som den tillfälliga asyllagen har medfört nu riskerar att permanentas. Socialdemokrater för tro och solidaritet varnade för denna utveckling redan 2016.

Kommittén konstaterar att integrationen inte har fungerat, och därför lägger kommitténs förslag uttalad tonvikt på att göra Sverige mindre attraktivt som mottagarland för flyktingar i världen. Tanken bakom denna politik är att ge Sverige en ”långsiktigt hållbar asylpolitik”. Istället för ambitiösa förslag för att förbättra integrationen, väljer man att istället integrera färre.

”Istället för ambitiösa förslag för att förbättra integrationen, väljer man att istället integrera färre.”

Mottagandet och integrationen är intimt förknippade. Om ambitionsnivån sänks i mottagandet på de sätt som kommittén föreslår, kommer detta också att gå ut över integrationen.

Tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel och nya, hårdare villkor för permanent uppehållstillstånd innebär ökad stress och ovisshet inför framtiden för de asylsökande. Detta inverkar negativt på integrationsprocessen och måste därför ses som stridande mot det övergripande syftet med kommitténs uppdrag.

Istället beskrivs integrationsarbetet som något som åligger den enskilde individen. Kommittén föreslår kärva åtstramningar i möjligheterna till permanent uppehållstillstånd, med bland annat krav på såväl försörjning och språkkunskaper som samhällskunskap.

Integration av nya svenskar ska inte bara innefatta att ställa krav, utan också att förse med verktyg.

Istället för en sänkning av ambitionerna i asylmottagandet förespråkar Socialdemokrater för tro och solidaritet en höjning av ambitionerna i integrationspolitiken. Vi menar att det kommer ge ett bättre utfall såväl samhällsekonomiskt som humanitärt. Integration av nya svenskar ska inte bara innefatta att ställa krav, utan också att förse med verktyg.

Ett viktigt sådant verktyg är möjligheten att inom tre månader från beviljad flyktingstatus kunna ansöka om familjeåterförening utan försörjningskrav. Denna frist skapar ett värdefullt utrymme för den enskilde att bygga sig en stödjande tillvaro. Detta måste ses som en seger för alla som kämpar för en lite mer human asylpolitik.

Slutligen måste den haltande integrationen i Sverige ses i ljuset av en lång tids högerpolitik som har inneburit rusande inkomstskillnader, boendesegregation, stagnation i de lägre prisskikten på hyresmarknaden, ett friskolesystem som bidrar till strukturell segregering, och framväxten av en ny, rasifierad låglönesektor. Allt detta bidrar till att samhället slits isär och mötesplatser mellan gamla och nya svenskar utraderas. Därför kan inte integration beskrivas som ett särintresse i det övergripande samhällsbygget.

Den parlamentariska migrationspolitiska kommitténs förslag riskerar leda till ett Sverige som stannar i växten, där nya svenskar åläggs orimliga krav och inte får verktygen att bygga den bästa versionen av sina egna liv. Det kan inte vara förenligt med kommitténs uppdrag, att formulera en ”långsiktigt hållbar migrationspolitik”.

Att stå upp för människovärdet och satsa på de människor som flytt till oss är inte bara det anständiga och medmänskliga att göra, utan det är också vägen till äkta integration: Ett inkluderande samhälle som präglas av en rättvis mångfald. Alla ska känna att samhället står på deras sida och vill att just de ska lyckas att bygga en gemensam framtid här, oavsett var i världen de har sitt ursprung.

Vidare läsning:

Remissvar från STS Göteborgsdistriktet

Remissvar från STS Dalarna

Remissvar från STS i Härnösand

Remissvar från STS i Örebro

by

Hatet är teorin, våldet är praktiken

Flera muslimska församlingar runtom i Sverige, bland annat två församlingar i Malmö och en i Eskilstuna, vittnar nu om att de har utsatts för koordinerade trakasserier, där vitt pulver skickats i kuvert tillsammans med hotbrev. Det är ett allvarligt angrepp på religionsfriheten i hela landet och frågan måste nu prioriteras av polisen.

Det är mycket viktigt att rättsvårdande myndigheter nu skickar tydliga signaler till de extremister som ligger bakom attacken att detta kommer bekämpas med full kraft.

Vi kan inte veta vem som ligger bakom det här dådet, men det är viktigt att komma ihåg att muslimhatet är på frammarsch i hela samhället, och att vi därför har ett gemensamt ansvar att hålla rent mot hatet. Särskilt stort är det ansvaret hos opinionsbildare, vare sig de sitter på någon av landets ledarsidor eller tillhör något av riksdagens partier.

Utsattheten för hat, hot och fysiskt våld har ökat hos svenska muslimer under de senaste tio åren, och det är viktigt att komma ihåg att det inte går att dra tydliga gränser mellan hatiska ord och våldsamma handlingar: Hatet är teorin, våldet är praktiken.

Vi vet att hoten är till för att skapa rädsla och känslor av att vara ensam och utsatt. Därför vet vi också hur viktigt det är att inte stå bredvid och vara tyst. Vi står upp i solidaritet med de muslimska samfunden i Sverige, liksom för alla människors självklara rätt till sin tro och sin identitet.

Sara Kukka-Salam
Ordförande. Socialdemokrater för tro och solidaritet

Jesper Eneroth
Vice ordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet
by

Sveriges asylpolitik ska inte tävla i EU:s bottenliga

Den parlamentariska kommittén har nu lagt fram sitt förslag till framtidens asylpolitik. De förslag som migrationskommittén nu lagt fram innebär tyvärr att problem i den tillfälliga asyllagen skulle permanentas, en utveckling som Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS) varnade för redan 2016.

Under våren släppte STS ett omfattande program för en human asylpolitik, som ett inspel till kommitténs arbete. Där beskriver vi vikten av en politik som redan under asylprövningsprocessen ger konkreta förutsättningar för nya svenskar att snabbt komma in i samhället. Men det nya högerblocket bestående av M-KD-SD har tvärtom drivit på för att kommitténs arbete enbart ska ha målsättningen att minska asylmottagandet till varje pris.

Asylrätten kan inte värnas genom att Sverige försöker lägga sig i bottenligan bland EU:s mottagarländer. Ändå har kommitténs arbete kantats av utspel från inte minst Moderaterna om asylrättsstridiga volymmål. Men i det färdiga förslaget återfinns inte punkten om volymmål. Det är en seger för asylrätten. Det är mycket glädjande att Socialdemokraterna har stått upp emot påtryckningarna från högern.

Vi konstaterar också att S arbete i kommittén har lett till att det föreslagna försörjningskravet vid familjeåterförening förses med ett viktigt undantag, ett tidsfönster på tre månader från det att flyktingstatus beviljats.

Samtidigt är det bekymrande att kommitténs förslag innehåller kärva åtstramningar i möjligheterna till permanent uppehållstillstånd, med bland annat hårda krav på såväl försörjning och språkkunskaper som samhällskunskap. En sådan åtstramning kommer bara tjäna till att försvåra integrationen.

Lyckad integration är helt beroende av att nya svenskar får möjlighet till en stödjande tillvaro i det nya landet. Här är frågorna om att få förenas med sin familj och permanenta uppehållstillstånd viktiga aspekter. Ändå har riksdagens högerpartier kämpat för att införa ännu hårdare restriktioner av permanenta uppehållstillstånd och hårt villkorande för den fundamentala rätten att få förenas med sin familj.

Kampen för människovärdet fortsätter

Människovärdet kan aldrig vara ett särintresse, utan måste vara den självklara grunden varpå alla andra politiska ställningstaganden vilar. Men kommitténs förslag innebär en sänkning av ambitionsnivån för Sveriges roll som försvarare av människovärdet i en ansträngd tid i världen.

Därför måste Sverige också åta sig att agera långsiktigt för att färre människor ska tvingas bryta upp från sina hem. Vi behöver alltjämt en aktiv biståndspolitik, en freds- och stabilitetsskapande utrikespolitik och en ambitiös, visionär strävan för att hejda den globala uppvärmningen.

STS kommer alltid att stå upp för människovärdet, för vi vet att det inte bara är det anständiga och medmänskliga att göra, utan det är också vägen till äkta integration: Ett inkluderande samhälle som präglas av en rättvis mångfald. Alla ska känna att samhället står på deras sida och vill att just de ska lyckas att bygga sin framtid här, oavsett var i världen de har sitt ursprung.

Sara Kukka-Salam
Ordförande

Jesper Eneroth
Vice ordförande

by

28 förslag för en human asylpolitik

Arbetet för att rädda flyktingar på Medelhavet måste intensifieras. Det är ett av 28 förslag i STS asylpolitiska program.

Socialdemokrater för tro och solidaritet har tagit fram ett asylpolitiskt program för en rättssäker och human asylpolitik, som utgår från en syn på invandring och flyktingmottagning som en överlag positiv kraft i samhället.

Vi lever i en omvälvande tid. Den viruspandemi som går igenom världen påminner oss om att solidaritet och medmänsklighet är en helt nödvändig strategi för ett motståndskraftigt och trovärdigt samhällsbygge. Alla måste vara villiga att göra individuella uppoffringar för det gemensamma bästa. Samma solidaritet måste nu gå igen också i asylpolitiken.

Över 70 miljoner människor i världen befinner sig på flykt. Samtidigt anstränger sig EU för att hålla flyktingarna borta och minska antalet människor som söker asyl i Europa. Även i Sverige har asylpolitiken utvecklats i restriktiv riktning. Röster har höjts om att avskaffa den mänskliga rättigheten att söka asyl vid gränsen till ett annat land.

Men Socialdemokrater för tro och solidaritet vill att Sverige ska vara ett internationellt humanitärt föredöme när det gäller asyl- och flyktingpolitiken. Vi menar även att en human asylpolitik kan gagna Sverige på större sikt. Därför har vi i samverkan med civilsamhällets organisationer och med arbetarrörelsen i vid bemärkelse tagit fram 28 förslag för den framtida svenska asylpolitiken.

– Det är viktigt att den svenska asylpolitiken alltid vilar på vederhäftiga, humanistiska och väl underbyggda grunder. Alla förslagen kanske inte kan genomföras omedelbart, men texten ska ses som vårt konstruktiva bidrag till en pågående debatt som är i stort behov av att vitaliseras, säger Ulf Bjereld, förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Bland våra förslag märks återinförande av permanenta uppehållstillstånd, ett stopp för ovetenskapliga medicinska åldersbedömningar, amnesti för ensamkommande unga som varit i Sverige i över ett år, stopp för alla utvisningar till Afghanistan samt ett tydligare integrerat barnrättsperspektiv i hela asylprövningsprocessen.

Ett flertal aktörer har kommit med viktiga och hjälpsamma bidrag till arbetet i form av synpunkter och kommentarer, men ägarskapet för processen och för det färdiga materialet tillhör helt och hållet Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Bland dem som bidragit med sin kunskap och erfarenhet märks flera andra organisationer som sedan gammalt värnar asylrätten, såsom Rädda barnen, Svenska kyrkan, asylrättsnätverket Vi står inte ut (men vi slutar inte kämpa), samt ett stort antal enskilda socialdemokrater och partiföreningar som har inkommit med viktiga perspektiv och kunskap. Viktiga underlag till arbetet har även hämtats från Migrationspolitiska S-föreningens tidigare arbete för dessa frågor.

Ladda ner och läs Socialdemokrater för tro och solidaritets 28 förslag för en human asylpolitik här.

by

Sverige och STS mobiliserar!

Socialdemokrater för tro och solidaritet har skrivit ett särskilt nyhetsbrev med anledning av pandemin covid-19 och hur vi tillsammans kan agera för våra medmänniskors och samhällets bästa.

Nu mobiliserar hela Sverige för att möta det största pandemihotet på många år. Också Socialdemokrater för tro och solidaritet vidtar åtgärder. Några av dessa kan du läsa om i detta brev från förbundssekreteraren Hans Josefsson.


Du kan göra skillnad!

Genom pandemin prövas vårt samhälle på nya sätt. Nu står vår förmåga till solidaritet och samordning i centrum. Kan vi värna våra riskgrupper och kan vi anpassa våra egna beteenden på ett sätt som bidrar till att hålla tillbaka smittan?

En av dem som tagit egna initiativ är Dima Sarsour, ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet i Uppsala.

– Jag ville prata med de äldre som behöver hjälp. Genom att kommunicera kan vi se till att de får den hjälp de behöver, säger Dima.

Genom sin arbetarekommun fick hon ut en lista på de medlemmar som är över 70 år gamla och därmed befinner sig i den av Folkhälsomyndigheten definierade särskilda riskgruppen för covid-19. STS-föreningens styrelse delade sedan upp listan mellan sig och började arbetet med att ringa till medlemmarna.

– Folk var jätteglada och tackade. Jag tänker gå igenom listan igen för dem som inte ännu svarat.

Dima har inte bara hört av sig till medlemmar, utan till flera andra privat. Just nu är det många som inte har tillgång till sitt vanliga sociala liv. Hon uppmanar också att vi som förbund bör ta vara på de lärdomar som vi kan dra av denna situation.

– Vi ska vara i takt med omställningen som måste ske, politiskt eller instrumentellt. Det här är ett gyllene tillfälle att se över hur vi jobbar med årsmöten och så vidare. Vi ska samverka generationsmässigt och med det civila samhället. Då når vi ut med vår politik också, säger Dima.


Dags att träffas digitalt!

Förbundet har tagit fram en enkel manual för hur ni i er förening kan ha möten online via gratisverktyget Zoom. Läs mer om hur ni kan konferera med ljud och bild på www.trosolidaritet.se/zoomhandboken!


Debatt

Asylrätten måste värnas även nu!

Klicka på bilden för att förstora

Asylrätten slutar inte gälla bara för att vi befinner oss i en extraordinär situation. Flyktingarna som internerats i läger på flera grekiska öar löper mycket stor risk att drabbas av en katastrof ifall viruset covid-19 sprider sig i lägren.

Nu måste vi vidta kraftiga åtgärder för att säkerställa dessa medmänniskors liv och hälsa, skriver Socialdemokrater för tro och solidaritet i Östergötland.

Läs hela texten här! (obs: betalvägg)


ABF informerar om covid-19

På sin hemsida har ABF samlat viktig information från myndigheter och experter, för dig som vill veta mer om den nya pandemin och om hur vi tillsammans kan agera mot den.

Läs mer här!

Abf ställer inte in – de ställer om! Läs mer om distanskurser i karantäntider här!

by

Trumps fred ett slag i luften

På tisdagen presenterade USA:s president Donald Trump sin fredsplan för Israel och Palestina.

Trumps utspel är ensidigt israelvänligt, och kommer knappast heller att accepteras av den stora majoriteten av resten av världen. Utspelet präglades av omfattande och asymmetriska krav på Palestina, och Palestinas president Mahmoud Abbas var inte ens närvarande.

Behandlingen av Palestina kan utan vidare beskrivas som förödmjukande. Därför är det svårt att se president Trumps utspel som ett uppriktigt försök att mäkla fred. Inte ens Trumps löfte till palestinierna om att få en egen stat ter sig trovärdigt för den som följt konfliktens långdragna dynamik.

– Det stora problemet är att palestinierna inte får några garantier som helst att deras stat verkligen kommer att upprättas. Israel tillåts påbörja annekteringen av palestinska områden samtidigt som palestinierna ska uppfylla ett stort antal villkor för att på sikt få en egen stat. Detta kommer palestinierna aldrig att gå med på, säger Socialdemokrater för tro och solidaritets förbundsordförande Ulf Bjereld.

Nu är det viktigt att Sverige återigen markerar för folkrätten och inte låter stora aktörer som USA agera med respektlöshet för de gemensamma internationella spelreglerna.

Andra vägar framåt måste prövas istället. Inte minst måste Israel börja ta ansvar för fredsprocessen genom att upphöra sin olagliga ockupationspolitik och se till så att livsviktiga förnödenheter åter blir tillgängliga i Gaza.

by

Frågan om konfessionella friskolor måste få vara komplex

Det finns ett flertal problematiska sidor hos konfessionella friskolor. Det finns vittnesmål om att många frivilliga konfessionella inslag i utbildningen i praktiken inte är frivilliga alls. Likaså finns vittnesmål om andra praktiker som inte hör hemma i svenskt skolväsende, såsom att odemokratiska värderingar florerar, och att konfessionella inslag blandas in i undervisningen. Elevers rätt till frihet från religion måste värnas lika mycket som elevers frihet till att utöva sin tro.

Dessa problem måste hanteras, och därför är det välkommet att en utredning nu läggs fram som ger flera konstruktiva förslag för hur elevernas rättigheter kan stärkas. En tydligare uppdelning mellan undervisning och utbildning ska göras, liksom tydligare definitioner av vad konfession är. Därtill är det glädjande att utredningen föreslår nya demokrativillkor vid ägar- och ledningsprövning av nya skolor. Dessa krav kunde även med fördel ställas på samtliga enskilda aktörer i friskolesverige.

En knäckfråga är tilläggsdirektivet om att utreda ett generellt förbud mot nyetablering av just konfessionella friskolor. Utredningen gör uppenbart att det finns omfattande folkrättsliga problem med detta.

Inskränkningar mot människors friheter måste göras enligt en princip om proportionalitet. Det betyder att man måste kunna motivera inskränkningen med exempelvis att skydda någons andra rättigheter från att inskränkas, eller att skydda hälsa och ordning i samhället. Därtill måste omfattningen av inskränkningen stå i proportionerlig relation till det som man vill uppnå. Andra, mindre omfattande sätt att nå samma resultat måste också prövas först.

Utredningen är tydlig med att ett etableringsstopp för friskolor därmed kommer att stå och falla med vilka skäl som anförs till denna inskränkning i religionsfriheten. I fallet med konfessionella friskolor är det svårt att se att ett generellt etableringsförbud skulle vara proportionerligt till det som regeringen hittills säger sig vilja uppnå med ett sådant, nämligen undervisning fri från konfessionella inslag samt att motverka segregation i svensk skola.

För detta torde exempelvis tydliga demokratikriterier för skolornas huvudmän samt utökade resurser till skolinspektionen vara en mer framkomlig väg. Därtill skulle begränsningar i vinstuttaget i friskolor överlag sannolikt ha en avkylande effekt på oseriösa aktörers nyetablering och på sikt bidra till att motverka segregationen i skolsystemet.

Debatten tappar generellt sikte på att de allra flesta konfessionella friskolorna fungerar bra, och utifrån ett barnperspektiv måste ett förbud därför också vägas mot hur det skulle drabba de tusentals elever som har nytta av att gå i en konfessionell friskola. Utredningen beskriver att barnen i de konfessionella friskolorna känner sig mer accepterade, trygga och fria att utöva sin tro. Även barn som inte är troende får mer förståelse för troende.

Barn som utredningen varit i kontakt med beskriver även att de utsatts för kränkande behandling och diskriminering i icke-konfessionella skolor. Detta är i sig ett misslyckande från icke-konfessionella skolors sida, som inte belyses tillräckligt i frågan om de konfessionella skolornas vara eller icke-vara.

Socialdemokrater för tro och solidaritet menar att friskolesystemet i dess nuvarande form bidrar till segregation och sämre möjligheter för alla att på ett likvärdigt sätt ta till sig en fullgod utbildning. Det behöver reformeras. Vinstjakten måste bort, och det är olyckligt att den nuvarande S-MP-regeringen är bakbunden av Januariavtalet i denna viktiga fråga.

Att vända sig specifikt mot konfessionella friskolor för att motverka segregation ger därtill intrycket att segregation bara skulle löpa längs kulturella barriärer. Det är inte en traditionell socialdemokratisk syn på vad segregation är. I praktiken möts elever från hem med mycket olika bakgrunder, inkomstklasser och utbildningsnivåer i de konfessionella friskolorna, som därigenom tjänar till att bryta upp många typer av segregation i samhället.

I dagsläget är det därmed svårt att se hur ett förbud mot nyetablering skulle vara förenligt med ett barnperspektiv samt med flera internationella fördrag såsom Europakonventionen och den i svensk lag nyligen införlivade Barnkonventionen.

Utredningen ger sammanfattningsvis en bild på frågan om konfessionella friskolor som betydligt mer komplex än vad som ofta framgår av debatten. Det är välkommet att såväl positiva som negativa sidor lyfts och de förslag och betänkligheter som redovisas ger en utmärkt grund för att arbeta vidare med att stärka elevers rättigheter i svenska skolor.

Det är värt att påpeka att diskussionen om tro i Sverige följer återkommande mönster av misstänkliggöranden mot troende. Även i debatten om och den mediala bevakningen av konfessionella friskolor har denna tendens gjort sig gällande. Detta riskerar bara att spä på misstänksamhet och främlingskap, vilket bara bidrar till precis den segregation som vi säger oss vilja motverka. Förenklade och fördomsfulla bilder av ”den andre” är inget som man är vaccinerad mot som icke-troende.

by

Hållbar konsumtion ska inte vara en klassfråga

Närproducerat och vegetariskt är både nyttigare och bättre för planeten. Det borde återspeglas i priset, menar förbundsstyrelsen för Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Vi har en vision om ett varmare samhälle och en svalare planet. Politiken måste akut ta sitt ansvar för att förmedla hopp och väcka engagemang i en samtid där många känner rädsla och olust inför klimatet. För att klara det behövs politik som gör det lätt att göra rätt: Produkter som är utsläppsintensiva bör bli dyrare, medan produkter som är skonsamma för miljön bör bli billigare.

Fram till den 13 december pågår den internationella klimatkonferensen i Madrid, i en tid då EU-parlamentet utlyst klimatnödläge och under en höst då miljontals människor världen över demonstrerat för en hållbar framtid. Frustrationen över den långsamma utvecklingen är stor och klimatet låg i topp när SOM-institutet senast undersökte vilka frågor svenska folket oroade sig mest för – ovanför terrorism, rasism och kriminalitet.

För att klara klimatutmaningen behövs en global grön nyindustrialisering. De länder som går före i att ställa om har inte bara moraliska utan även stora ekonomiska vinster att göra. Ju snabbare Sverige ställer om desto större blir alltså vårt försprång. Det är en smart framtidsinvestering.

Därför är det glädjande att den förnybara energin ökar med ett tempo som överträffar de flesta prognoser, och nu på allvar konkurrerar med de traditionella energikällorna. För tjugo år sedan påstods det att vindkraften aldrig skulle bli lönsam men idag är den ett av de absolut billigaste energislagen. Hållbara transporter växer snabbt och området präglas av tro på framtida alternativa lösningar, genom allt från eldrift till biobränsle från matrester och skogsråvara.

Men mycket arbete återstår för att göra konsumtionen av kläder, livsmedel och tekniska produkter hållbar. Maten står idag för en tredjedel av hushållens utsläpp av växthusgaser. Mat som produceras med mindre miljöbelastning, till exempel närproducerat, vegetariskt eller vilt, bör gynnas tydligare på bekostnad av sådant som produceras med metoder som vi vet är direkt farliga – särskilt kött från djur som har fötts upp med stora mängder antibiotika, eller har transporterats långt.

Många produkter är vare sig tillverkade för att hålla länge eller för att gå att plocka isär, reparera eller återvinna. Teknik som är lätt att demontera, reparera och återvinna måste gynnas på bekostnad av teknik vars material är så blandade eller otillgängliga att reparera att de efter sin tekniska livslängd bara kan läggas på deponi eller eldas upp. En norm för återvinning eller återbruk i flera led måste således på sikt göras till standard för en stor mängd varor i vårt ekonomiska system.

”Bonus-malus” betyder att produkter med låga utsläpp får skattelättnader och andra subventioner, vilket finansieras genom att göra produkter med höga utsläpp dyrare genom ytterligare avgifter. Genom det så kallade bonus malus-systemet kan vi gynna de varor som uppfyller normer om låga utsläpp, hög livslängd, återvinning och möjlighet att reparera. Det bor en pedagogisk styrka i enkelheten hos bonus-malus, och det blir lättare för konsumenter att hjälpa planeten utan att behöva betala mer. Hållbar konsumtion ska inte vara en klassfråga.

Därför vill förbundsstyrelsen för Socialdemokrater för tro och solidaritet att bonus-malussystemet kraftigt expanderas. Kläder, mat och elektronik som säljs i Sverige ska prövas mot nationellt framtagna utsläppsnormer. Produkter som uppfyller eller överträffar normerna gynnas, medan produkter som inte når upp till kraven missgynnas.

Bli medlem - klicka här!