Close

by

STS svarar asylpolitiska kommittén: ”Alla ska känna att samhället står på deras sida”

Sverige har turen att vara ett land som folk flyr till, och inte ifrån. Vår uppgift idag är att hjälpa människor med olika bakgrund att bygga en gemensam framtid.

Socialdemokrater för tro och solidaritet lämnar sitt yttrande över den parlamentariska asylpolitiska kommitténs betänkande ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik”.

Den parlamentariska asylpolitiska kommittén har under hösten lagt fram sina förslag till framtidens asylpolitik. Dessa förslag innebär olyckligtvis att de problem som den tillfälliga asyllagen har medfört nu riskerar att permanentas. Socialdemokrater för tro och solidaritet varnade för denna utveckling redan 2016.

Kommittén konstaterar att integrationen inte har fungerat, och därför lägger kommitténs förslag uttalad tonvikt på att göra Sverige mindre attraktivt som mottagarland för flyktingar i världen. Tanken bakom denna politik är att ge Sverige en ”långsiktigt hållbar asylpolitik”. Istället för ambitiösa förslag för att förbättra integrationen, väljer man att istället integrera färre.

”Istället för ambitiösa förslag för att förbättra integrationen, väljer man att istället integrera färre.”

Mottagandet och integrationen är intimt förknippade. Om ambitionsnivån sänks i mottagandet på de sätt som kommittén föreslår, kommer detta också att gå ut över integrationen.

Tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel och nya, hårdare villkor för permanent uppehållstillstånd innebär ökad stress och ovisshet inför framtiden för de asylsökande. Detta inverkar negativt på integrationsprocessen och måste därför ses som stridande mot det övergripande syftet med kommitténs uppdrag.

Istället beskrivs integrationsarbetet som något som åligger den enskilde individen. Kommittén föreslår kärva åtstramningar i möjligheterna till permanent uppehållstillstånd, med bland annat krav på såväl försörjning och språkkunskaper som samhällskunskap.

Integration av nya svenskar ska inte bara innefatta att ställa krav, utan också att förse med verktyg.

Istället för en sänkning av ambitionerna i asylmottagandet förespråkar Socialdemokrater för tro och solidaritet en höjning av ambitionerna i integrationspolitiken. Vi menar att det kommer ge ett bättre utfall såväl samhällsekonomiskt som humanitärt. Integration av nya svenskar ska inte bara innefatta att ställa krav, utan också att förse med verktyg.

Ett viktigt sådant verktyg är möjligheten att inom tre månader från beviljad flyktingstatus kunna ansöka om familjeåterförening utan försörjningskrav. Denna frist skapar ett värdefullt utrymme för den enskilde att bygga sig en stödjande tillvaro. Detta måste ses som en seger för alla som kämpar för en lite mer human asylpolitik.

Slutligen måste den haltande integrationen i Sverige ses i ljuset av en lång tids högerpolitik som har inneburit rusande inkomstskillnader, boendesegregation, stagnation i de lägre prisskikten på hyresmarknaden, ett friskolesystem som bidrar till strukturell segregering, och framväxten av en ny, rasifierad låglönesektor. Allt detta bidrar till att samhället slits isär och mötesplatser mellan gamla och nya svenskar utraderas. Därför kan inte integration beskrivas som ett särintresse i det övergripande samhällsbygget.

Den parlamentariska migrationspolitiska kommitténs förslag riskerar leda till ett Sverige som stannar i växten, där nya svenskar åläggs orimliga krav och inte får verktygen att bygga den bästa versionen av sina egna liv. Det kan inte vara förenligt med kommitténs uppdrag, att formulera en ”långsiktigt hållbar migrationspolitik”.

Att stå upp för människovärdet och satsa på de människor som flytt till oss är inte bara det anständiga och medmänskliga att göra, utan det är också vägen till äkta integration: Ett inkluderande samhälle som präglas av en rättvis mångfald. Alla ska känna att samhället står på deras sida och vill att just de ska lyckas att bygga en gemensam framtid här, oavsett var i världen de har sitt ursprung.

Vidare läsning:

Remissvar från STS Göteborgsdistriktet

Remissvar från STS Dalarna

Remissvar från STS i Härnösand

Remissvar från STS i Örebro

Comments

comments

Bli medlem - klicka här!