Close

by

Sveriges asylpolitik ska inte tävla i EU:s bottenliga

Den parlamentariska kommittén har nu lagt fram sitt förslag till framtidens asylpolitik. De förslag som migrationskommittén nu lagt fram innebär tyvärr att problem i den tillfälliga asyllagen skulle permanentas, en utveckling som Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS) varnade för redan 2016.

Under våren släppte STS ett omfattande program för en human asylpolitik, som ett inspel till kommitténs arbete. Där beskriver vi vikten av en politik som redan under asylprövningsprocessen ger konkreta förutsättningar för nya svenskar att snabbt komma in i samhället. Men det nya högerblocket bestående av M-KD-SD har tvärtom drivit på för att kommitténs arbete enbart ska ha målsättningen att minska asylmottagandet till varje pris.

Asylrätten kan inte värnas genom att Sverige försöker lägga sig i bottenligan bland EU:s mottagarländer. Ändå har kommitténs arbete kantats av utspel från inte minst Moderaterna om asylrättsstridiga volymmål. Men i det färdiga förslaget återfinns inte punkten om volymmål. Det är en seger för asylrätten. Det är mycket glädjande att Socialdemokraterna har stått upp emot påtryckningarna från högern.

Vi konstaterar också att S arbete i kommittén har lett till att det föreslagna försörjningskravet vid familjeåterförening förses med ett viktigt undantag, ett tidsfönster på tre månader från det att flyktingstatus beviljats.

Samtidigt är det bekymrande att kommitténs förslag innehåller kärva åtstramningar i möjligheterna till permanent uppehållstillstånd, med bland annat hårda krav på såväl försörjning och språkkunskaper som samhällskunskap. En sådan åtstramning kommer bara tjäna till att försvåra integrationen.

Lyckad integration är helt beroende av att nya svenskar får möjlighet till en stödjande tillvaro i det nya landet. Här är frågorna om att få förenas med sin familj och permanenta uppehållstillstånd viktiga aspekter. Ändå har riksdagens högerpartier kämpat för att införa ännu hårdare restriktioner av permanenta uppehållstillstånd och hårt villkorande för den fundamentala rätten att få förenas med sin familj.

Kampen för människovärdet fortsätter

Människovärdet kan aldrig vara ett särintresse, utan måste vara den självklara grunden varpå alla andra politiska ställningstaganden vilar. Men kommitténs förslag innebär en sänkning av ambitionsnivån för Sveriges roll som försvarare av människovärdet i en ansträngd tid i världen.

Därför måste Sverige också åta sig att agera långsiktigt för att färre människor ska tvingas bryta upp från sina hem. Vi behöver alltjämt en aktiv biståndspolitik, en freds- och stabilitetsskapande utrikespolitik och en ambitiös, visionär strävan för att hejda den globala uppvärmningen.

STS kommer alltid att stå upp för människovärdet, för vi vet att det inte bara är det anständiga och medmänskliga att göra, utan det är också vägen till äkta integration: Ett inkluderande samhälle som präglas av en rättvis mångfald. Alla ska känna att samhället står på deras sida och vill att just de ska lyckas att bygga sin framtid här, oavsett var i världen de har sitt ursprung.

Sara Kukka-Salam
Ordförande

Jesper Eneroth
Vice ordförande

Bli medlem - klicka här!