Close

Vår organisation

Förbundsstyrelsen

Ulf Bjereld, förbundsordförande

Mariam Osman Sherifay, vice ordförande

Övriga styrelseledamöter och ersättare
Anna Ardin
Klas Corbelius
Ingalill Dahlgren Nyberg
Joe Frans
Thomas Hammarberg
Adrian Kaba
Carin Larsson
Leif Mettävainio
Aurora Pirraku Eriksson
Thomas Strand
Erik Vikström
Michael Wallbom
Rafael Waters

Förbundskansliet
Hans Josefsson (förbundssekreterare)
Ulf Carmesund (politisk sekreterare med inriktning på internationellt arbete och lokal verksamhetsutveckling) – Tjänstledig
Mattias Irving (politisk sekreterare med inriktning på kommunikation och media)

Lokalt arbete

Vi organiserar våra medlemmar i lokala föreningar, men det går också att vara direktansluten medlem (du knyts då till ett av våra distrikt). Vill du veta mer om verksamheten på din ort, kontakta förbundskansliet.

Förbundskongresser

Varje jämnt år håller Socialdemokrater för tro och solidaritet förbundskongress. Alla distrikt skickar ombud till kongressen i förhållande till sitt medlemsantal. På kongressen väljs förbundsstyrelse och förbundets politiska riktlinjer fastställs.

Kongressen 2020 genomförs digitalt den 22 augusti. Den som inte är ombud har möjlighet att följa kongressen via webbsändning (mer info senare).

Kongresshandlingar 2020

Profil

En grafisk profil är ett viktigt sätt att bli tydlig i det politiska opinionsarbetet. Genomtänkta, enhetliga och konsekvent tillämpade profilanvisningar (såväl grafiskt som i övrigt) skapar igenkänning.

Ladda ner vårt bildspel här.

Grafisk utformning

Utgångspunkten för förbundets grafiska utformning är att vi anknyter till partiets grafiska profilprogram. Vi använder de färger som partiet fastställt inom sitt profilprogram, och använder de typsnitt som partiet använder.

Strävan ska också vara att partirosen finns med i vårt tryckta material, för att tydliggöra vår anknytning till det socialdemokratiska partiet.

Profilelement

Logotyp

Socialdemokrater för tro och solidaritets logotyp består av två element, en symbol i form av två sammanflätade hjärtan samt texten ”Socialdemokrater för tro och solidaritet”.

Logotypen finns i en svensk, en engelsk och en arabisk version. Den engelska versionen används på material på engelska, tyska och franska, den arabiska på material på arabiska. I övrigt används den svenska versionen.

Logotyper finns att ladda hem här:

Ai

EPS

GIF

JPG

Negativ (vit) logotyp GIF

Symbol

Symbolen finns att ladda hem här:

Ai

EPS

GIF

JPG

Använd helst EPS i Microsoft-Word (motsv), det ger bäst kvalitet när dokumentet skrivs ut, även om det ser lite ”kantigt” ut på skärmen.

Färger och frizon

Runt logotypen ska det alltid finnas en så kallad frizon, det vill säga ett område som är fritt från andra grafiska element, bilder eller texter.

Frizonen ska vara minst höjden av den versala bokstaven ”S” i texten Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Till partiets profilprogram ska kompletteras logotypens färg ”Mörkröd”, vid sidan om partiets redan fastställda färger.

Logotypens färger är:

Grå

CMYK-färg: C 0, M 0, Y 0, K 50

RGB-kod: R: 156 G: 158 B: 159

Pantone Cool grey 9c

Partiröd

CMYK-färg: C 0, M 100, Y 85, K 0

RGB-kod: R: 237 G: 27 B: 52

Pantone 185 C

Mörkröd

CMYK-färg: C 8, M 100, Y 80, K 17

RGB-kod: R: 184 G: 15  B: 40

Pantone 199 C

Typsnitt i tryckt material

Socialdemokrater för tro och solidaritet använder samma typsnitt i kommunikationen som socialdemokraterna. Det visar på vår gemenskap och samhörighet.

Socialdemokrater för tro och solidaritet använder två typsnitt: Avenir och Garamond

  • I huvudrubriker används Avenir 85 Heavy
  • I mellanrubriker och dessutom som brödtext i broschyr- och flygblad används Avenir 65 Medium
 • I brödtexter används Garamond

Typsnitt finns att ladda hem här:

Avenir 85 Heavy

Avenir 65 Medium

(Garamond finns i de flesta datorer)

Typsnitt på webbplatser

På förbundets webbplats används samma typsnitt som socialdemokraterna
använder.

Bilder och illustrationer förstärker vår profil

De krav och förslag vi för fram i den politiska debatten är ofta komplexa, och förstärks och tydliggörs genom bilder. Med bilderna kan vi förmedla såväl fakta som känslor.

När vi väljer bilder utgår vi från våra grundvärden och vår tonalitet.

Samspelet mellan text och bild är viktigt. En bild som säger samma sak som texten blir oftast ointressant. En bild ska förstärka och tydliggöra vårt budskap såväl i den aktuella sakfrågan som när det gäller våra grundläggande värderingar. Strävan ska vara att välja bilder som upplevs utvalda för oss och vårt budskap.

Profilhandbok

Läs mer om förbundets profil och hur vi använder logotypen, utformar tryckt material och uttrycker oss.

Ladda hem profilhandboken här.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Socialdemokrater för tro och solidaritets stadgar § 1 lyder:

Socialdemokrater för tro och solidaritet är ett förbund av föreningar och enskilda vars övertygelse är

 • att alla människor är en del av Guds skapelse och äger samma mänskliga rättigheter,
 • att den enskildes och samhällets utveckling till frihet och rättvisa främjas när människan med respekt för sin egen och andras andlighet och tro deltar i politiken och samhällsbygget; människans kritiska tänkande liksom hennes skaparkraft är gåvor till mänskligheten,
 • att samhället och världen blir en bättre plats för alla, när det råder demokrati, social rättvisa, jämlikhet, nyfikenhet på olika kulturer, religionsfrihet, jämställdhet och frihet från alla former av diskriminering, ett miljöansvar som får genomslag inom alla politikområden samt en utrikespolitik som bekämpar fattigdom och stödjer folkrätt.

Socialdemokrater för tro och solidaritet vill:

 • utifrån maktlösas och nedtystades perspektiv skapa en praktisk politik som samlar folkflertalet för människans befrielse och delaktighet,
 • verka för utjämning mellan rika och fattiga och ett välstånd grundat på hållbar utveckling,
 • verka för fredlig konfliktlösning,
 • forma ett rättvist samhälle som visar omsorg om och tar vara på varje människas inneboende möjligheter,
 •  främja folkhälsa samt minska bruket av alkohol och andra droger,
 • i samarbete med Sveriges Socialdemokratiska arbetareparti och tillsammans med likasinnade världen över verka för dessa grundsatser och målsättningar.
Bli medlem - klicka här!