Close

Vi är

Förbundsstyrelse

Ulf Bjereld, förbundsordförande

Mariam Osman Sherifay, vice ordförande

Övriga styrelseledamöter och ersättare

Förbundsstyrelsen och kansliet, december 2017

Stående från vänster: Aurora Pirraku Eriksson, Rafael Waters, Abebe Hailu, Klas Corbelius, Joe Frans, Anna Ardin, Adrian Kaba,
Eva Hedesand Lundqvist, Jonas Magnusson, Mattias Irving (politisk sekreterare)

Sittande från vänster: Hans Josefsson (förbundssekreterare), Mariam Osman Sherifay, Ulf Bjereld, Eva-Lena Gustavsson, Thomas Strand

Ej i bild:
Yusuf Abdow
Ulf Carmesund (internationell sekreterare)
Carin Larsson
Carina Svedenberg Widqvist

Spara

Lokalt arbete

Vi organiserar våra medlemmar i lokala grupper, men det går också att vara direktansluten medlem (du knyts då till ett av våra distrikt). Vill du veta mer om verksamheten på din ort, kontakta förbundskansliet.

Kongresser

Varje jämnt år håller Socialdemokrater för tro och solidaritet förbundskongress. Alla distrikt skickar ombud till kongressen i förhållande till sitt medlemsantal. På kongressen väljs förbundsstyrelse och fastställs förbundets politiska linje och verksamhetsinriktning.

Under åren 2012-2016 genomfördes förbundsårsmöten varje år, men årsmötet 2016 beslutade att återgå till ordningen med kongresser vartannat år.

Här hittar du information om tidigare förbundskongresser/förbundsårsmöten:

Förbundsårsmöte 2016

Här hittar du program och handlingar för förbundsårsmötet 2016, som hölls den 11-12 juni på Sveavägen 68 i Stockholm.

Drygt 100 personer deltog, varav 51 ombud. Särskilda hälsningar framfördes av Cyperns och Palestinas ambassadörer, från partistyrelsen genom vice partisekreterare Katarina Berggren och från flera närstående organisationer, som SSU, Migrationspolitiska S-föreningen och S-kvinnor.

Byte av vice ordförande

Årsmötet förlängde förtroendet för vår styrelse, valde in Carina Svedenberg till ny ersättare och Aurora Pirraku Eriksson till ledamot. Dessutom valde årsmötet enhälligt Mariam Osman Sherifay till ny vice ordförande. Tidigare vice ordförande Cecilia Dalman Eek avtackades.

Ulf Bjereld både inlednings- och avslutningstalade. Inledningstalet kan du läsa här.

Uttalanden
Årsmötet antog två uttalanden:

Politiska riktlinjer och motionsbehandling     
Förbundsårsmötet antog politiska riktlinjer för det kommande året. Som tidigare fokuserar riktlinjerna starkt på en politik för att bygga ett samhälle för alla – ett Sverige där alla får plats, alla behövs och alla har samma rätt och värde och om frågor som rör internationell solidaritet och hållbar utveckling. Särskilt starkt fokus ligger i år på asylpolitik för alla likas värde, fred och säkerhet, så som krav på demokratikriterium och minskad vapenexport och på demokratiutveckling och mänskliga rättigheter i Mellanöstern, inte minst vad gäller arbete för fred i Syrien och följande av internationell rätt i Gaza.

Årsmötet beslutade också att återgå till den tidigare modellen med kongresser vartannat år. Det innebär att det inte blir något förbundsårsmöte 2017, men en förbundskongress valåret 2018. Bakgrunden till beslutet framgår av proposition 3 i handling 5 ”Propositioner” nedan.

De handlingar som sändes ut inför årsmötet finns nedan. Av protokollet framgår vilka beslut som fattades kring de 15 motionerna. Protokollsbilagorna finns på annan plats på hemsidan eller kan beställas från kansliet.

Ladda ner årsmöteshandlingarna här (PDF-format)

 1. Program, dagordning, arbetsordning
 2. Verksamhetsberättelse
 3. Årsredovisning
 4. Revisionsberättelse
 5. Propositioner
 6. Motioner
 7. Valberedningens förslag
 8. Aktuell fråga till förbundsstyrelsen
Förbundsårsmöte 2015

Den 13-14 juni höll Socialdemokrater för tro och solidaritet förbundsårsmöte i Stockholm. Drygt 100 personer deltog, varav 66 ombud. Särskilda hälsningar framfördes av Cyperns och Palestinas ambassadörer och flera närstående organisationer.

Ordförandebyte

Årsmötet kom till stort del att präglas av ordförandebyte. Peter Weiderud hade tidigare meddelat att han inte står till förfogande för en ny mandatperiod eftersom han av regeringen utnämnts till direktör för Svenska Institutet i Alexandria. Årsmötet valde enhälligt Ulf Bjereld till ny förbundsordförande.

Peter Weiderud inledningstalade och Ulf Bjereld avslutningstalade vid årsmötet.

Uttalanden
Årsmötet antog tre uttalanden:

Politiska riktlinjer och motionsbehandling     
Förbundsårsmötet antog politiska riktlinjer för det kommande året. Som tidigare fokuserar riktlinjerna starkt på en politik för att bygga ett samhälle för alla – ett Sverige där alla får plats, alla behövs och alla har samma rätt och värde. Det är en naturlig förlängning av det beslut som togs för några år sedan om att bredda förbundet inriktning och byta namn till ”Socialdemokrater för tro och solidaritet”.

Därtill kommer ett politiskt engagemang i frågor som rör internationell solidaritet och hållbar utveckling. Det är sedan länge en viktig del i förbundets profil.

De handlingar som sändes ut inför årsmötet finns nedan. Av protokollet framgår vilka beslut som fattades kring de 25 motionerna.

Ladda ner årsmöteshandlingar här (PDF-format)

 1. Program, dagordning etc
 2. Verksamhetsberättelse
 3. Ekonomisk redovisning
 4. Propositioner – politiska riktlinjer och medlemsavgift
 5. Motioner
 6. Valberedningens förslag
 7. Aktuell fråga till förbundsstyrelsen
Förbundsårsmöte 2014

Under nationaldags- och pingsthelgen höll Socialdemokrater för tro och solidaritet sitt förbundsårsmöte i Kista Folkhögskola. Platsen var väl vald. Kista folkhögskola är Sveriges enda folkhögskola med muslimsk profil och den ligger vid Kista Torg, en plats där mångkulturen i det svenska samhället är särskilt synlig och såväl kyrka som moské är lätt tillgängliga.

Vid förbundsårsmötet deltog drygt 100 personer, varav 63 ombud. Särskilda hälsningar framfördes bl.a. av ambassadörerna för Armenien, Cypern och Palestina.

Politiska riktlinjer och motionsbehandling     
Förbundsårsmötet antog politiska riktlinjer för det kommande året. Liksom förra året fokuserar riktlinjerna starkt på en politik för att bygga ett samhälle för alla – ett Sverige där alla får plats, alla behövs och alla har samma rätt och värde. Det är en naturlig förlängning av det beslut som togs för några år sedan om att bredda förbundets målgrupp och byta namn från ”Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund” till ”Socialdemokrater för tro och solidaritet”.

Därtill kommer ett politiskt engagemang i frågor som rör internationell solidaritet och hållbar utveckling. Det har varit, och är även fortsättningsvis, en viktig del i förbundets profil.

26 motioner behandlades. En av dem medförde en stadgeändring; att förbundssekreteraren i fortsättningen ska tillsättas av förbundsstyrelsen och inte som tidigare väljas av årsmötet. Bland de övriga besluten kan nämnas att Socialdemokrater för tro och solidaritet ska arbeta för att enprocentsmålet för svenskt bistånd ligger fast och inte urholkas genom godtyckliga avskrivningar.

Flera av motionerna sändes vidare till STS-gruppen i riksdagen för fortsatt bearbetning. Av protokollet, som publiceras här tillsammans med förbundsordförande Peter Weideruds inledningsanförande, framgår vilka beslut som fattades kring samtliga motioner.

De handlingar som sändes ut inför årsmötet finns nedan.

Uttalanden
Årsmötet antog tre uttalanden:

Ny styrelse
En ny styrelse valdes, med hela fem nya ledamöter eller ersättare. Styrelsen består nu av Yusuf Abdow, Ulf Bjereld, Cecilia Dalman Eek, Joe Frans, Eva-Lena Gustavsson, Eva Hedesand Lundquist, Lilian Lama, Carin Larsson, Mariam Osman Sherifay, Thomas Strand och Peter Weiderud. Ersättare är Anna Ardin, Abebe Hailu, Adrian Kaba, Jonas Magnusson och Aurora Pirraku Eriksson. Förbundssekreterare Hans Josefsson är ständigt adjungerad till styrelsens sammanträden.

– Jag är oerhört glad och stolt över Socialdemokrater för tro och solidaritet som tar mångfald, bredd, erfarenhet och kompetens på allvar. Det här är en fantastisk förbundsstyrelse och jag ser verkligen fram emot att tillsammans hissa segel under valrörelsen och framåt – för solidaritet, jämlikhet och ett samhälle för alla, säger förbundsordförande Peter Weiderud.

Årsmöteshandlingarna som sändes ut inför årsmötet finns här:

 1. Program, dagordning etc
 2. Verksamhetsberättelse
 3. Ekonomisk redovisning
 4. Propositioner 
 5. Motioner
 6. Aktuell fråga till förbundsstyrelsen
 7. Valberedningens förslag
Förbundsårsmöte 2013

Förbundsårsmötet 2013 öppnar kl 10.15 den 15 juni, och avslutas ca kl 15.00 den 16 juni. Platsen för förbundsårsmötet är Kista Träff, (Kista Folkhögskola), Kista, Stockholm.

Här hittar du handlingar för förbundsårsmötet:

 1. Handbok – Dagordning, Program och arbetsordning
 2. Motioner
 3. Motioner, del 2
 4. Propositioner
 5. Verksamhetsberättelse för 2012
 6. Valberedningens förslag

Under förbundsårsmötets första dag kommer vi att – precis som tidigare – genomföra seminariediskussioner/påverkanstorg om de olika områdena som ska diskuteras. Därigenom får du och förbundsstyrelsen möjlighet att diskutera frågeställningar och förslag i förväg, vilket förhoppningsvis både stärker debatten och ger större möjligheter till kloka och väl avvägda beslut av förbundsårsmötet.

Ombudsavgiften, som är 1 800 kronor, kommer att faktureras respektive distrikt. Medlemmar som vill delta under förbundsårsmötet ska, för att få yttranderätt, anmäla detta före årsmötets öppnande till förbundsexpeditionen.  Medlemmar som deltar utan att vara ombud och vill ha tryckta handlingar samt mat betalar 300 kronor före årsmötets öppnande.

Mer information, liksom handlingar i tryckt form, kommer att sändas till anmälda ombud.

Förbundsfest på lördag kväll inkluderas i ombudsavgiften. För icke ombud är priset för att delta på förbundsfesten 250 kronor, och då inkluderas mat, dricka (alkoholfri) och underhållning. Anmälan till förbundsfesten görs till kansliet på telefon 08-545 553 30 eller e-post tro@trosolidaritet.se.

Förbundsårsmöte 2012

Förbundsårsmötet genomfördes den 2-3 juni 2012, Sveavägen 68, Stockholm.

Det inleddes kl 10.30 den 2 juni och avslutades kl 15.00 den 3 juni.

Stadgeändringsfråga

Vid förbundskongressen 2011 beslutades om nya stadgar för förbundet, distrikten och grupperna. För att beslutet avseende förbundsstadgans §1 ska bli stadfäst och slutligt antagen kommer frågan att behandlas också på förbundsårsmötet 2012. §1 i stadgarna behandlar ”Förbundets ändamål”. Stadgarna i sin helhet hittar du här. Årsmötets beslut blev enligt förbundsstyrelsens förslag. Den nya ändamålsparagrafen är därmed nu fastställd.

Ombud

Enligt de stadgar som beslutades av förbundskongressen 2011 ska ombud till förbundsårsmötet utses av distrikten. Varje distrikt har rätt att representeras med ett grundombud samt ett ombud för varje påbörjat 40-tal medlemmar. (Alltså minst två ombud per distrikt). Om någon grupp i distriktet har mer än 40 medlemmar har gruppen rätt att utse ett av distriktets ombud. I förbundscirkulär 1 2012 kommer fördelning av ombud att redovisas med utgångspunkt från antalet medlemmar per distrikt den sista december 2011. Vid förbundsårsmötet deltog 76 ombud.

Ombudsavgift

Ombudsavgiften är 1 300 kronor per ombud. I avgiften ingår logi (del i dubbelrum), kost samt resa. För att erhålla logi krävs att man har minst 50 kilometers avstånd mellan bostaden och Stockholm (ungefär samma regel som gäller för Riksdagsledamöter).

Resor ska bokas hos SJ enligt instruktioner till utsedda ombud. För ombud med mycket lång resa kan förbundet stå för annan resekostnad, efter särskild överenskommelse med förbundsexpeditionen. I de närmare instruktioner som sänds till utsedda ombud kommer också frågan om huruvida man vill ha logi ordnad av förbundet att ställas.

Förbundet tar denna gång inte ut någon särskild resefördelningskostnad, utan den inkluderas i ombudsavgiften.

Handlingar

Handlingarna hittar du här:

 1. Propositioner 
 2. Motioner
 3. Verksamhetsberättelse

Protokoll och beslut

Protokoll från förbundsårsmötet, liksom fastställt ”Manifest för Socialdemokrater för tro och solidaritet” liksom fastställda ”Riktlinjer för politik och verksamhet hittar du här.

Deltagande utan att vara ombud

Medlem som vill delta på förbundsårsmötet utan att vara ombud är varmt välkommen. Enligt stadgarna har den som anmält sitt deltagande före förbundsårsmötets öppnande yttranderätt under förhandlingarna. För att delta, få årsmöteshandlingar samt lunch och kaffe betalar man 275 kronor. Avgiften erläggs senast när man anländer till förbundsårsmötet.

Förbundsfest

Lördag kväll genomförs förbundsfesten. Det blir mat, underhållning och gemenskap. För den som inte är ombud kostar det 400 kronor att delta på förbundsfesten, som äger rum i restaurang King Tan (tvärs emot Sveavägen 68) som vi har bokat.

Kongresser

Kongress 2011

Styrelsen för Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund – Broderskapsrörelsen kallar grupper och distrikt till ordinarie förbundskongress.

Kongressen öppnas fredagen den 17 juni 2011 kl 10.00 och avslutas söndagen den 19 juni. Kongressen äger rum i Katedralskolan, Uppsala.

Varje grupp inom förbundet har rätt till ett ombud för varje påbörjat 25-tal medlemmar. Därutöver har också varje distrikt rätt till ett ombud. Direktanslutna medlemmar i ett distrikt räknas som en grupp, och distriktsstyrelsen ska se till att dessa får möjlighet att utse ombud till kongressen.

De av grupper och distrikt valda ombuden ska anmälas till förbundsexpeditionen. Efteranmälningar av ombud kan göras genom kontakt med förbundsexpeditionen.

Ombudsavgiften är 1 400 kronor. Därtill ska för varje ombud en reskostnadsfördelningsavgift om 800 betalas. Förbundet ersätter alla ombud för reskostnader. Logi bokas av respektive grupp/distrikt.

För att erhålla bidrag till ombudsavgiften rekommenderar förbundsexpeditionen att grupper och distrikt söker om bidrag från arbetarekommuner/partidistrikt. Det finns flera vägar att välja när det gäller hur kostnaden för ombudsavgiften fördelas. Vanligt är att distrikten (genom bidrag från partidistrikten) står för halva ombudskostnaden, och grupperna (genom bidrag från arbetarekommunerna) står för halva kostnaden.

Motioner till förbundskongressen skulle vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 17 februari.

Nomineringar till förbundsstyrelse och revisorer skulle vara valberedningen tillhanda senast 13 februari 2011.

Medlem som vill delta på kongressen ska anmäla detta till förbundsexpeditionen, eller direkt vid kongressen innan dess öppnande. Handlingar inför kongressen skickas till samtliga ombud senast den 17 maj 2011.

Kongress 2009

Sveriges kristna socialdemokrater – Broderskapsrörelsen genomförde vår ordinarie kongress i Malmö den 30 juli till andra augusti 2009. Kongressen sammanträdde i Rådhuset i centrala Malmö och startade efter lunch den 30:e juli och avslutades innan lunch den andra augusti. Program, handlingar och protokoll finns på sidan ”Kongresshandlingar”. På sidan finns alla de beslut som togs av kongressen.

Förbundskongressen sändes i sin helhet på webb-tv. Du kan in efterhand se förbundsordföranden Peter Weideruds inledningsanförande här.

Motions- och nomineringsstopp för kongressen var den 30:e mars. Förutom motioner behandlades också ett förslag manifest för kristen vänster som antogs, förslaget till manifest har arbetats fram genom en lång process av rådslag där medlemmar, grupper och distrikt har kunnat tycka till. Det beslutade manifestet finns på sidan ”Kongresshandlingar”.

Här direktsände vi från kongressförhandlingarna.

Spara

Spara

Spara

Spara

Profil

En tydlig grafisk profil är ett viktigt sätt att bli tydlig i det politiska opinions-arbetet. Med en enhetlig grafisk presentation av oss blir vi lättare igenkända och därmed förknippas våra budskap och åsikter tydligare med vår organisation.

Genomtänkta, enhetliga och konsekvent tillämpade profilanvisningar (såväl grafiskt som i övrigt) skapar igenkänning.

Ladda ner vårt bildspel här.

Grafisk utformning

Utgångspunkten för förbundets grafiska utformning är att vi anknyter till partiets grafiska profilprogram. Vi använder de färger som partiet fastställt inom sitt profilprogram, och använder de typsnitt som partiet använder. Strävan ska också vara att partirosen finns med i vårt tryckta material, för att tydliggöra vår anknytning till det socialdemokratiska partiet.

Profilelement

Logotyp

Socialdemokrater för tro och solidaritets logotyp består av två element, en symbol i form av två sammanflätade hjärtan samt texten ”Socialdemokrater för tro och solidaritet”.

Logotypen finns i en svensk, en engelsk och en arabisk version. Den engelska versionen används på material på engelska, tyska och franska, den arabiska på material på arabiska. I övrigt används den svenska versionen.

Logotyper finns att ladda hem här:

Ai

EPS

GIF

JPG

Negativ (vit) logotyp GIF

Symbol

Symbolen finns att ladda hem här:

Ai

EPS

GIF

JPG

Använd helst EPS i Microsoft-Word (motsv), det ger bäst kvalitet när dokumentet skrivs ut, även om det ser lite ”kantigt” ut på skärmen.

Färger och frizon

Runt logotypen ska det alltid finnas en så kallad frizon, det vill säga ett område som är fritt från andra grafiska element, bilder eller texter.

Frizonen ska vara minst höjden av den versala bokstaven ”S” i texten Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Till partiets profilprogram ska kompletteras logotypens färg ”Mörkröd”, vid sidan om partiets redan fastställda färger.

Logotypens färger är:

Grå

CMYK-färg: C 0, M 0, Y 0, K 50

RGB-kod: R: 156 G: 158 B: 159

Pantone Cool grey 9c

Partiröd

CMYK-färg: C 0, M 100, Y 85, K 0

RGB-kod: R: 237 G: 27 B: 52

Pantone 185 C

Mörkröd

CMYK-färg: C 8, M 100, Y 80, K 17

RGB-kod: R: 184 G: 15  B: 40

Pantone 199 C

Typsnitt i tryckt material

Socialdemokrater för tro och solidaritet använder samma typsnitt i kommunikationen som socialdemokraterna. Det visar på vår gemenskap och samhörighet.

Socialdemokrater för tro och solidaritet använder två typsnitt: Avenir och Garamond

 • I huvudrubriker används Avenir 85 Heavy
 • I mellanrubriker och dessutom som brödtext i broschyr- och flygblad används Avenir 65 Medium
 • I brödtexter används Garamond

Typsnitt finns att ladda hem här:

Avenir 85 Heavy

Avenir 65 Medium

(Garamond finns i de flesta datorer)

Typsnitt på webbplatser

På förbundets webbplats används samma typsnitt som socialdemokraterna
använder.

Bilder och illustrationer förstärker vår profil

De krav och förslag vi för fram i den politiska debatten är ofta komplexa, och förstärks och tydliggörs genom bilder. Med bilderna kan vi förmedla såväl fakta som känslor.

När vi väljer bilder utgår vi från våra grundvärden och vår tonalitet.

Samspelet mellan text och bild är viktigt. En bild som säger samma sak som texten blir oftast ointressant. En bild ska förstärka och tydliggöra vårt budskap såväl i den aktuella sakfrågan som när det gäller våra grundläggande värderingar. Strävan ska vara att välja bilder som upplevs utvalda för oss och vårt budskap.

Profilhandbok

Läs mer om förbundets profil och hur vi använder logotypen, utformar tryckt material och uttrycker oss.

Ladda hem profilhandboken här.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Socialdemokrater för tro och solidaritets stadgar § 1 lyder:

Socialdemokrater för tro och solidaritet är ett förbund av grupper och enskilda vilkas övertygelse är

 • att alla människor är en del av Guds skapelse och äger samma mänskliga rättigheter,
 • att den enskildes och samhällets utveckling till frihet och rättvisa främjas när människan med respekt för sin egen och andras andlighet och tro deltar i politiken och samhällsbygget; människans kritiska tänkande liksom hennes skaparkraft är gåvor till mänskligheten,
 • att samhället och världen blir en bättre plats för alla, när det råder demokrati, social rättvisa, jämlikhet, nyfikenhet på olika kulturer, religionsfrihet, jämställdhet och frihet från alla former av diskriminering, ett miljöansvar som får genomslag inom alla politikområden samt en utrikespolitik som bekämpar fattigdom och stödjer folkrätt.

Socialdemokrater för tro och solidaritet vill:

 • utifrån maktlösas och nedtystades perspektiv skapa en praktisk politik som samlar folkflertalet för människans befrielse och delaktighet,
 • verka för utjämning mellan rika och fattiga och ett välstånd grundat på hållbar utveckling,
 • verka för fredlig konfliktlösning,
 • forma ett rättvist samhälle som visar omsorg om och tar vara på varje människas inneboende möjligheter,
 •  främja folkhälsa samt minska bruket av alkohol och andra droger,
 • i samarbete med Sveriges Socialdemokratiska arbetareparti och tillsammans med likasinnade världen över verka för dessa grundsatser och målsättningar.
Bli medlem - klicka här!