Close

Archive for category: asyl migration & integration

by

Vi varnade för detta redan när den tillfälliga lagen infördes

Kampen för en human och rättssäker asylpolitik fortsätter, i Sverige och Europa

När den tillfälliga asyllagen kom till för fem år sen var vi bland de första att varna för att den kunde komma att permanentas. Nu vet vi att vi fick rätt. Det förslag till ny asyllagstiftning som regeringen idag har lagt fram, innebär att den tillfälliga lagen får en mer permanent karaktär.

Nu föreslås tillfälliga uppehållstillstånd bli regel – en åtgärd som vi vet försvårar integrationen. Permanenta uppehållstillstånd kommer man att kunna få först efter tidigast tre år, och då kommer dessa att vara försedda med krav på svenska, samhällskunskap och även egen försörjningsförmåga. Kraven i sig saknar stöd i empirin. De spär på högerns negativa människosyn som felaktigt utmålar människor som flytt som lata. Vi vet att människor som tvingats fly sina hem inte drömmer om annat än att snabbt lära sig språket i sitt nya hemland, kunna försörja sig själv och sin familj och kunna verka som demokratiska samhällsmedborgare i ett fungerande samhälle.

Vi i STS kommer att kämpa för att kraven inte utformas på ett sådant sätt att de slår särskilt hårt mot grupper med funktionsnedsättning, oprivilegierad studiebakgrund eller som befinner sig senare i livet.

De som beviljas flyktingstatus enligt flyktingkonventionens skyddsgrunder får nu uppehållstillstånd i tre år, medan alternativt skyddsbehövande, till exempel krigsflyktingar, bara får tillstånd att stanna för 13 månader. Men därefter kan tillståndet förlängas med två år i taget. Det placerar Sverige långt under genomsnittet i Europa, i kontrast mot Socialdemokraternas kongressbeslut 2017.

Detta innebär att tillvaron för människor som flytt kommer reduceras till en enda lång prövningsprocess med små luckor av andrum däremellan. Det kommer bli omöjligt för människor som flytt och som vistas i Sverige att börja tänka i termer av längre perspektiv. Det kommer vara svårt att se fördelarna med att till exempel påbörja en treårig utbildning om man ändå inte vet om man alls kommer att kunna gå klart den.

Detta system minskar incitamenten för nyanlända att studera vidare. Istället blir det mer strategiskt för individen att ta enklare jobb snabbt för att klara försörjningskraven och på den vägen kunna ha en chans att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. När möjligheten att få stanna i Sverige knyts till att man även får stanna på sin arbetsplats, förskjuts maktförhållandet på arbetsplatsen i arbetsgivarens riktning. Det kan aldrig vara försvarbart för ett arbetarparti.

Små ljusglimtar

Samtidigt finns det ljusglimtar i lagförslaget. Det nu införda försörjningskravet vid familjeåterförening har i regeringens förslag försetts med en viktig tidsfrist på tre månader. Det betyder att den som ansöker om familjeåterförening inom tre månader efter beviljad flyktingstatus inte måste uppfylla det nya kravet. Detta underlättar på sikt arbetet för att inkludera flera nya svenskar. Alla mår bättre och är mer motiverade när de har sin familj hos sig.

Genom införandet av särskilt ömmande omständigheter öppnas nu en möjlighet för väldigt många unga som redan etablerat sig i Sverige att få stanna. Det är inte en optimal lösning, men den är ändå viktig att strida för. Vi vet redan nu att den flyktingfientliga högern kommer att kalla dessa delar av lagstiftningen för ”förtäckt amnesti”, och kämpa för att avföra det humanitära perspektivet från debattens agenda.

Det kommer vi aldrig att gå med på.

Vi fortsätter kampen för en human asylpolitik

Striden för en human asylpolitik kommer att fortsätta länge ännu. Genom att vägen in i samhället på olika vis nu förlängs för många nya svenskar, måste vi ligga på för att höja samhällets ambitioner att hjälpa dem på vägen. Vi måste utöka och förbättra SFI, säkra rättssäkerheten på Migrationsverket och bekämpa rasismen i samhället, som försvårar integrationen och berövar nya svenskar chanser att komma in i samhället.

Sara Kukka-Salam
Förbundsordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet

Jesper Eneroth
Vice ordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet

Läs även våra 28 förslag för en human asylpolitik här.

by

28 förslag för en human asylpolitik

Arbetet för att rädda flyktingar på Medelhavet måste intensifieras. Det är ett av 28 förslag i STS asylpolitiska program.

Socialdemokrater för tro och solidaritet har tagit fram ett asylpolitiskt program för en rättssäker och human asylpolitik, som utgår från en syn på invandring och flyktingmottagning som en överlag positiv kraft i samhället.

Vi lever i en omvälvande tid. Den viruspandemi som går igenom världen påminner oss om att solidaritet och medmänsklighet är en helt nödvändig strategi för ett motståndskraftigt och trovärdigt samhällsbygge. Alla måste vara villiga att göra individuella uppoffringar för det gemensamma bästa. Samma solidaritet måste nu gå igen också i asylpolitiken.

Över 70 miljoner människor i världen befinner sig på flykt. Samtidigt anstränger sig EU för att hålla flyktingarna borta och minska antalet människor som söker asyl i Europa. Även i Sverige har asylpolitiken utvecklats i restriktiv riktning. Röster har höjts om att avskaffa den mänskliga rättigheten att söka asyl vid gränsen till ett annat land.

Men Socialdemokrater för tro och solidaritet vill att Sverige ska vara ett internationellt humanitärt föredöme när det gäller asyl- och flyktingpolitiken. Vi menar även att en human asylpolitik kan gagna Sverige på större sikt. Därför har vi i samverkan med civilsamhällets organisationer och med arbetarrörelsen i vid bemärkelse tagit fram 28 förslag för den framtida svenska asylpolitiken.

– Det är viktigt att den svenska asylpolitiken alltid vilar på vederhäftiga, humanistiska och väl underbyggda grunder. Alla förslagen kanske inte kan genomföras omedelbart, men texten ska ses som vårt konstruktiva bidrag till en pågående debatt som är i stort behov av att vitaliseras, säger Ulf Bjereld, förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Bland våra förslag märks återinförande av permanenta uppehållstillstånd, ett stopp för ovetenskapliga medicinska åldersbedömningar, amnesti för ensamkommande unga som varit i Sverige i över ett år, stopp för alla utvisningar till Afghanistan samt ett tydligare integrerat barnrättsperspektiv i hela asylprövningsprocessen.

Ett flertal aktörer har kommit med viktiga och hjälpsamma bidrag till arbetet i form av synpunkter och kommentarer, men ägarskapet för processen och för det färdiga materialet tillhör helt och hållet Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Bland dem som bidragit med sin kunskap och erfarenhet märks flera andra organisationer som sedan gammalt värnar asylrätten, såsom Rädda barnen, Svenska kyrkan, asylrättsnätverket Vi står inte ut (men vi slutar inte kämpa), samt ett stort antal enskilda socialdemokrater och partiföreningar som har inkommit med viktiga perspektiv och kunskap. Viktiga underlag till arbetet har även hämtats från Migrationspolitiska S-föreningens tidigare arbete för dessa frågor.

Ladda ner och läs Socialdemokrater för tro och solidaritets 28 förslag för en human asylpolitik här.

by

Värnad asylrätt bygger Sverige starkare

Båtflyktingar anländer Lesbos, av Ggia – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45246844

Socialdemokrater för tro och solidaritet formulerar ett migrationspolitiskt program utifrån en syn på invandring och flyktingmottagning som en överlag positiv kraft i samhället. Vi betonar även vikten av att värna asylrätten. Programarbetet kommer att ske i samverkan och dialog med civilsamhället och med arbetarrörelsen i vid bemärkelse.

Asylrätten är under attack. Från allt fler håll framförs förslag om att asylrätten borde avvecklas. Förslag om att Sverige borde sätta ett tak för flyktingmottagningen stöds av argument som ställer grupper mot varandra och inger en falsk bild av att flyktingmottagande bör ställas mot välfärd.

Kraven framförs i en tid då Sverige genom den tillfälliga migrationspolitiska lagen redan skärpt villkoren för asyl och där antalet flyktingar som söker skydd i Sverige är lägre än på mycket länge. Asylrätten är en grundläggande mänsklig rättighet som bör utvecklas och förstärkas, inte avvecklas.

Hela det svenska samhället utvecklas och blir rikare av lyckad integration. Därför ska villkoren för de människor som fått skydd i vårt land utformas på ett sätt som underlättar deras integration i det svenska samhället, inte på ett sätt som förstärker segregationen.

I augusti 2020 presenterar den parlamentariska kommittén sina förslag om den framtida svenska migrationspolitiken. I syfte att bidra till en konstruktiv debatt i samband med kommitténs verksamhet kommer Socialdemokrater för tro och solidaritet att formulera ett migrationspolitiskt program som uttrycker vår uppfattning om hur en svensk migrationspolitik bör utformas.

Programmet kommer att utgå från en syn på invandring och flyktingmottagning som ett grundläggande medmänskligt åtagande och en överlag positiv kraft i samhället.

Arbetet med att utforma ett sådant program vill vi göra i samverkan och dialog med civilsamhällets organisationer och med arbetarrörelsen i vid bemärkelse. Socialdemokrater för tro och solidaritet kommer under den närmaste tiden att påbörja arbetet med en sådan samverkan och dialog. Den färdiga programtexten kommer att presenteras våren 2020.


För mer information,

Ulf Bjereld,
förbundsordförande
070-230 46 03

Mattias Irving,
politisk sekreterare
070-246 55 59
mattias@trosolidaritet.se 

by

Okunskap om religion göder hatbrotten

Kampen mot hatbrotten är också en kamp mot okunskap och fördomar om religion, säger Socialdemokrater för tro och solidaritets förbundsstyrelse i ett uttalande.

De religiösa minoriteterna har blivit extremhögerns främsta måltavlor. Det hänger samman med att den generella förståelsen är låg i Sverige för tro och trons uttryck. En grundlagsstadgad religionsfrihet riskerar att hotas när människor reduceras till sin tro, och tron själv reduceras till förenklade satser eller repressiva regeluppsättningar.

Men trenden är stark i hela Europa. I Tyskland steg antalet brott med antisemitiska förtecken med tio procent förra året. I England var samma siffra 16 procent. I Frankrike ökade de antisemitiska incidenterna med 74 procent under 2018, allt enligt Expo.

När extremhögern har släppts in i värmen riskerar islamofobi och antisemitism att normaliseras i snabb takt. Nu väcks oron för att allt fler som inte annars hyser politiskt extrema åsikter har börjat anamma denna hatretorik: Från normaliseringen av de radikala till radikaliseringen av de normala.

Genom sin tro upplever miljontals svenskar en större meningsfullhet i livet, och mätningar visar att de känner större lycka i livet och högre tillit till samhället. Många som är aktiva i församlingar engagerar sig också i social verksamhet och är med sitt engagemang en oumbärlig tillgång i sina lokala miljöer. Men troende minoriteter har samtidigt begränsade resurser att synas i offentligheten och freda sig från de allt mer hatiska stämningar som piskas upp i debatten.

Det är välkommet att regeringen tar frågan om antisemitism på allvar, exempelvis genom den kommande internationella konferensen 2020. Men utvecklingen visar att betydligt mer behöver göras för att freda dem som drabbas av antisemitismen.

När det kommer till gruppen muslimer i Sverige är utsattheten för hatbrott fortsatt tilltagande. I CEMFOR:s (Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism) senaste rapport om muslimers utsatthet i Sverige konstateras att 45 procent av muslimska församlingslokaler utsatts för någon form av fysiskt angrepp under 2017, och att hela 90 procent av undersökningens deltagare uppfattade att det finns en hotbild mot muslimer i Sverige.

Kampen mot hatet är också en kamp mot fördomar och okunskap om islam. Socialdemokrater för tro och solidaritet står i en progressiv tradition och ser tron som en befriande och brobyggande kraft. Samtidigt finns det i alla religioner grupper som istället propagerar för att bygga murar mot andra troende, och som står för hbtq-fientlighet och patriarkala maktstrukturer. Men denna problematik är inte exklusiv för trossamfunden, eftersom trossamfunden på intet vis är isolerade från sin samtid. Murbyggande, sexism och hbtq-hat finns i hela samhället och måste bekämpas i alla sammanhang.

En sådan angelägen kamp får inte låna sig till en svartvit retorik som spär på de snabbt stegrande hatbrotten. Rädsla ersätter öppenhet, och när grupper blir främlingar för varandra så gynnas de krafter som vill slita isär samhället.

Därför vill förbundsstyrelsen för Socialdemokrater för tro och solidaritet att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska göra en rapportserie som årligen redogör för hatbrottens utveckling och bakgrund samt formulerar förslag för hur samhället kan motverka dem. Rapporterna ska utgöra underlag för en offensiv S-politisk strategi för att mota det hat som extremhögern använder som politisk hävstång.

Förbundsstyrelsen för Socialdemokrater för tro och solidaritet

by

Stoppa utvisningarna!

Under dagen väntas ett plan lämna Sverige, med ett flertal människor som ska avvisas till Afghanistan. Detta är rättsosäkert och inhumant i en tid när talibanoffensiven intensifieras och Afghanistans flyktingminister själv säger att de inte kan stå för ett ordnat mottagande.

Enligt flera samstämmiga källor planeras idag en massutvisning till Afghanistan från förvaret i Märsta. Samtidigt har inbördeskriget i landet gått in i en ny och mer våldsam fas, med en eskalerande offensiv från talibanerna.

Vi har vid ett flertal tillfällen kritiserat utvisningarna till Afghanistan. Ett stort antal människorättsorganisationer betonar att landet inte är säkert, och desto farligare är det för etniska och religiösa minoriteter, och hbtq-personer. Migrationsverkets prövningar av asylskäl har kantats av envisa följetongsskandaler, till exempel tveksamma handläggningsförfaranden vad gäller auktoriserad tolkning och religionsförståelse. Rättsmedicinalverkets bristfälliga mätmetoder urholkar rättssäkerheten i Migrationsverkets bedömningar av ungas ålder.

– Den samlade bedömningen är att myndigheterna och beslutsfattare inte lyckats säkerställa det ordnade, humana och rättssäkra asylmottagande som är Sveriges uttryckliga migrationspolitiska ambition. Slutsatsen blir att utvisningarna till Afghanistan bör frysas i väntan på en amnestilagstiftning för unga ensamkommande som levt i Sverige i över ett år. I en rättsstat ska eventuella tillkortakommanden aldrig gå ut över enskilda människor, oavsett varifrån i världen de kommer, säger Ulf Bjereld, ordförande i Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Flyktinggruppernas riksråd (FARR) har nyligen samtalat med Afghanistans flyktingminister Sayed Hussain Alemi Balkhi, och i samtalet kritiserar han de svenska utvisningarna, och motsätter sig helt att internflykt inom Afghanistan skulle vara ett alternativ för dessa människor. Utvisningar ska bara ske om det finns förutsättningar för ett ordnat mottagande i ankomstlandet, och så är inte fallet i Afghanistan.

Afghanistan kan inte erbjuda alla tvångsutvisade det som krävs för att de ska kunna integreras, skriver FARR, och detta är en förutsättning för de återtagandeavtal som finns mellan länderna.

– Det finns starkt vägande juridiska och humanitära skäl för att omedelbart stoppa utvisningarna till Afghanistan. I väntan på en ny regering som har mandat att ta initiativ till beslut i känsliga frågor, faller ansvaret på återhållsamhet i utvisningsärenden än tyngre på de svenska myndigheterna, främst Migrationsverket, säger Ulf Bjereld.

by

Släpp oron – tillsammans kan vi förflytta berg!

Socialdemokrater för tro och solidaritets nya styrelse samt kansli hade sitt första möte den gångna helgen.

Det är dags för S att bejaka en ny, trygg och visionär asyl- och integrationspolitik som ger svar på de laddade frågorna om hur vi ska leva tillsammans.

När Socialdemokrater för tro och solidaritets nya förbundsstyrelse träffades för första gången efter valet och berättade om allas erfarenheter från valrörelsen, blev det tydligt att det gångna året redan innehåller alla de lärdomar som Socialdemokraterna behöver förvalta för att bana vägen för framtiden.

Förutom vårt arbete i sociala medier har vi knackat dörr, pratat med fackliga medlemmar på arbetsplatserna, med medmänniskor på gatan, i förorter och privilegierade områden, på landsbygden, i småstäderna och i storstadsregionerna. En tydlig och samstämmig bild framkommer av våra sammanfattade erfarenheter.

När vi i Socialdemokraterna talar om våra hjärtefrågor så lever folkrörelsen. När vi vågar ta konflikten med SD avslöjar de hur svag deras politik egentligen är. När vi säger det vi tror på, och tror på det vi säger, då kan vi tillsammans förflytta berg.

Lika tydligt är det att S har allt att vinna på att gripa tag i frågorna om migration och asyl med den positiva samhällsbyggande anda som så framgångsrikt har bidragit till att bygga Sverige. En socialdemokratisk grundhållning är att alla människor är värdefulla och har något att bidra med till samhället.

SD-retoriken förråar debatten och utövar ett tryck på andra politiker att förhålla sig till den. Det gäller inte bara frågor om asylpolitik, utan också om miljö och klimat, om jämställdhet och om vem som har rätten att definiera sig som svensk. Det går inte för något anständigt demokratiskt parti att övervinna den retoriken genom att anpassa sig till den.

SD har inte alls gått fram så mycket som många befarade. De har i praktiken fördubblats i varje val sedan 2002, men nu är för första gången den trenden bruten. Likväl står vi inför ett parlamentariskt svårt läge, och Socialdemokraterna står nu inför den dubbla utmaningen att ta ett demokratiskt ansvar för Sverige, och samtidigt förnya sig självt.

Socialdemokrater för tro och solidaritet har viktiga insikter att bidra med i den förnyelsen. Vi har under hela valrörelsen framgångsrikt talat om precis de frågor där debatten gick partiet emot under våren. Det har vi gjort genom att bejaka vikten av att prata om frågorna, men underkänna den alarmistiska retorik som präglat debatten. Det är dags att återta debatten till vänsterns planhalva och visa att det bara är vi Socialdemokrater som kan bedriva framgångsrik politik för att hålla samman samhället.

by

Vårt växande hem – Sverige ska vara rättvist

Rättvisa, jämställdhet och hållbarhet är hörnstenen i det lyckade samhällsbygget som är hem åt både nya och gamla svenskar. Socialdemokrater för tro och solidaritet beskriver nu Sverige som ”vårt växande hem”, en plats där vi delar situation och känner oss välkomna och inkluderade. STS kongress 2018 efterlyser ett starkare arbete mot rasistiska strukturer och hatbrott, sociala insatser för större rättvisa och ekonomisk trygghet och konsekvent feminism som värnar utsatta minoriteter.

Sverige är ett växande gemensamt hem för människor från hela världen. Vi har turen att vara ett land som människor flyr till, och inte ifrån. Sverige har i förhållande till sin storlek tagit emot många fler flyktingar än något annat EU-land, och det ska vi vara stolta över. När historien om vår tid skrivs, kommer den att inkludera 350 000 personer som fick behålla liv och hälsa tack vare vårt gemensamma arbete.

När det svenska samhället är starkt, så ökar vår förmåga att hjälpa. Därför är det viktigare än någonsin att vi fokuserar på att bygga Sverige rättvist, jämställt och hållbart.

Socialdemokrater för tro och solidaritet står för att alla människor har ett värde och en plats i vår gemenskap. Vi arbetar för ett Sverige där alla känner att de har sitt hem och sin framtid, oavsett bakgrund. Ska vi lyckas integrera, så måste vi börja med att inkludera, involvera och visa att vi har positiva förväntningar på dem som kommit hit för att bygga sin framtid tillsammans med oss.

Vi ska ge de bästa tänkbara verktygen till alla de nya svenskar som vill bygga upp sin framtid här tillsammans med oss. Ett av de viktigaste verktygen är språket. Alla ska ha rätt till det språk de behöver för att ta sig fram, och alla ska därtill ges möjlighet att hålla modersmålet levande. En levande och rik kontakt med modersmålet kan också underlätta inlärningen av svenska.

Ordet ”mångfald” har gjorts till ett problem att lösa istället för ett löfte att infria. Sanningen är att Sverige alltid har varit mångfaldigt, och att det finns en mycket stor spännvidd inom vårt land av olika kulturer och seder. Olika generationer har olika livserfarenheter. Det finns stora skillnader i kultur mellan stad och land, och många av dem som har flyttat med urbaniseringen har upplevt ”kulturkrockar”. Det har aldrig utmålats som problematiskt, för det är det inte heller.

När vi delar situation, ökar vår vilja att bistå och solidarisera med varandra. Det är därför som en hållbar mångfald måste bygga på rättvis gemenskap. Det är därför inte mångfald, utan orättvisor, som sliter isär vårt gemensamma hem.

Rasismen i samhället gör att kompetenta och drivna personer inte ens kallas till intervju om de inte byter till ett ”svenskklingande” namn. I flera internationella attitydundersökningar visar sig svenskar ha öppna attityder mot människor med bakgrund i andra länder, men samtidigt är den strukturella diskrimineringen ett faktum. Rasismen är ett hot mot integrationen.

Därför vill Socialdemokrater för tro och solidaritet att –

* En ny syn ska etableras på vad integration innebär: Att måttet på en lyckad integration är att alla som bor i Sverige också känner att detta är deras plats på jorden, där de vill bygga sin framtid.

* Vikten av att motarbeta och bemöta rasistiska strukturer ska göras tydligare för de myndigheter som arbetar med människor som har en bakgrund i ett annat land.

* Hatbrott ska få en tydligare status som ett hinder för lyckad integration. Förbundet ska vidta konstruktiva steg för att motarbeta hatbrott.

* Kraftfulla åtgärder ska vidtas för ett starkare och mer heltäckande skydd för kvinnor och hbtq-personer som tillhör minoriteter och därmed riskerar att utsättas för överlappande former av förtryck. Kampen för kvinnors rättigheter är universell och ska föras överallt. Den ska inte användas på ett inkonsekvent sätt, som ett vapen för att misstänkliggöra enstaka grupper i samhället.

* SFI-utbildningen ska ha större resurser att möta varierande behov och kunskapsnivåer hos de studerande, och i samråd med Arbetsförmedlingen förlägga delar av undervisningen ute i verksamheter i landet, för att ge fler kontakter ut i samhället.

* Unga som ofta bor trångt i utsatta områden ska få större tillgång till utrymmen för att få studiero och ha en meningsfull fritid, inte minst genom fritidsgårdar med tillgång till pedagogiskt stöd.

by

Allt detta kunde vara möjligt…

Varje år försvinner 46 miljarder kronor ur den gemensamma ekonomin, vilket motsvarar 128 miljoner om dagen eller nästan hela försvarsbudgeten. Det är gigantiska belopp som egentligen borde gå till att bygga ett rättvist, jämställt och hållbart Sverige.

I denna bonusbudget som är framtagen av Socialdemokrater för tro och solidaritet visar vi hur dessa 46 miljarder hade kunnat användas istället, perioden 2019-2023: För kvinnofrid och färre brott, för ett levande Östersjön, för en politik som hjälper nya svenskar att ta sig in i samhället.

Bonusbudget 2019-2023

by

Tillsammans bygger vi ett bättre Sverige

Vår förbundsordförande Ulf Bjereld höll Socialdemokratiska partiets Första maj-tal i Alingsås, med god uppslutning i tåget och på Lilla torget, trots regntunga skyar och enstaka skurar. Efter talet bjöd Socialdemokrater för tro och solidaritet in till allmänpolitiskt samtal med Ulf Bjereld i Folkets Hus i Alingsås. Det blev fullt i rummet och vi konstaterar med AK:s ordförande Simon Waern att mötet var en succé och ett styrkebesked för STS inför Lilla valrörelsen.

Här finns Ulf Bjerelds tal att läsa i sin helhet.

Vänner, kamrater!

Jag är hedrad och glad för att tillsammans med er få fira arbetarrörelsens högtidsdag, 1 maj, här i Alingsås! Låt oss vara stolta över våra framgångar, låt oss fundera över motgångar och bakslag. Men låt oss framför allt blicka framåt, och samla kraft till de viktiga uppgifter som ligger framför oss.

Och det är, i sanning, viktiga uppgifter vi har framför oss. Om bara fyra månader är det val, och det är ett val vars utgång är kanske mer osäkert än någonsin. Det är jämnt mellan blocken, och utgången av detta val blir oerhört viktigt när det gäller att forma vårt lands framtid.

Och det är ju ett alldeles fantastiskt land vars framtid vi har att forma. Sverige. I nästan alla internationella undersökningar som görs över livskvalitet eller hur bra ett land är hamnar Sverige i topp. Det kan gälla välstånd. Det kan gälla jämställdhet. Det kan gälla utbildningsnivå, jämlikhet, den mellanmänskliga tilliten eller individens frihet och rättigheter. Och det gäller faktiskt också integration och inställning till invandring. Inte i något annat europeiskt land är inställningen till invandring och till att ta emot flyktingar så positiv som den är i Sverige. (Jag läste till och med i Aftonbladet i förra veckan om en ny ranking, där Sverige kom ut som det land som bidrar mest till hela mänskligheten, särskilt med avseende på hälsa, välstånd och jämställdhet.) Jag är stolt och glad att bo i ett land som är så fantastiskt bra, och jag är stolt och glad att tillhöra ett parti vars politik präglat bygget av detta underbara land. Och därför är jag också angelägen om att vi alla hjälps åt på vägen till en socialdemokratisk valseger i höstens val!

Det finns många som smutskastar Sverige. Som hatar Sverige och det svenska. De hatar vår öppenhet, de hatar vår jämställdhet, dom hatar vår frihetlighet och dom hatar vår vilja att ta emot och hjälpa människor i nöd. Och det värsta är att de försöker dölja sitt hat mot det svenska genom att kalla sig för ”Sverigevänner”. Men Sverigedemokraterna och olika högerextrema och främlingsfientliga grupper är inga Sverigevänner, de är förklädda Sverigehatare. De riktiga Sverigevännerna, det är vi från demokratiska partier, vi som står här i dag. Låt oss därför hjälpas åt att bekämpa högerextremismen och att placera Sverigedemokraterna på historiens sophög, där de hör hemma.

Visst finns det problem i Sverige. Visst finns det orättvisor och tillkortakommanden. Sjukvårdsköerna är för långa och samordningen inom vård- och omsorg måste bli bättre. Det är svårt att rekrytera tillräckligt med personal till sjukvården, till skolan och till polisen. Även om arbetslösheten är den lägsta på tio år är den ändå för hög, inte minst bland utlandsfödda. Fortfarande tjänar män mer än kvinnor. Stödet och servicen till funktionshindrade måste utvecklas, inte skäras ner. Den gröna omställningen borde gå fortare och det gröna folkhemmet byggas starkare. Gängkriminaliteten, narkotikabrottsligheten och mäns våld mot kvinnor är ett gift i samhällskroppen som måste bekämpas.

Så det saknas inte utmaningar. Men dessa utmaningar måste mötas med en politik baserad på frihet och jämlikhet, och på principen om alla människors lika värde. Låt oss aldrig ställa svaga grupper mot varandra. Låt oss i stället utnyttja vår rikedom och vårt välstånd till att bygga samhällsgemenskapen ännu starkare.

Jag har en dröm, sa Martin Luther King, den amerikanske medborgarrättskämpen som mördades för 50 år sedan i år, i april 1968. Vi har alla våra drömmar. Jag bär på drömmen om ett fritt och öppet samhälle, där alla människors lika värde utgör grunden för samhällsgemenskapen, där ingen ställs åt sidan utan alla får vara med. Och jag tänker tillsammans med er ägna valrörelsen åt att kämpa för en politik som kan förverkliga denna dröm, och där Sverige även fortsättningsvis kommer att vara ett internationellt föregångsland, när det gäller välstånd, social rättvisa, hållbar utveckling och vilja att ta emot och ge skydd åt utsatta människor på flykt från andra länder. I dessa frågor kan en trovärdig socialdemokrati aldrig kompromissa, och en sådan socialdemokrati vill jag vara en del av hela vägen fram till en valseger 2018.

Sverige tog under 2015 emot nära 170 000 människor på flykt. Jag är så stolt över att vi gjorde det, och jag är så stolt över att så många människor av de som kom har fått möjlighet att stanna kvar i Sverige, vårt växande hem. Jag ser också med glädje på det rödgröna lagförslaget som kommer att ge 9 000 unga ensamkommande en ny chans att få stanna i Sverige, i stället för att utvisas till krigets och terrorns Afghanistan. Centerpartiet har ju beslutat att stödja förslaget i riksdagen och därför kommer det också att bli verklighet. Jag är tacksam mot Centerpartiet för det. Det här förslaget har inte kommit till av sig självt, förslaget har formats i en politisk kamp och av en genuin folkrörelse, där så många människor deltagit och där vi i Socialdemokrater för tro och solidaritet också har spelat en aktiv roll. Jag vill rikta ett stort tack till alla som varit med och kämpat och skapat denna möjlighet för de unga att få stanna i Sverige.

Varje enskild människa på flykt är en medmänniska i nöd. Glädjen över att Sverige tog emot så många medmänniskor kombineras med en vrede över att så många andra stater i Europa svek. EU och FN måste skärpa kraven på andra stater i Europa att också ta emot fler hjälpsökande människor. Samtidigt måste vi gå vi vidare i arbetet med att skapa en humanitär och generös flyktingpolitik, baserad på permanenta uppehållstillstånd och en underlättad anhöriginvandring. Dessa åtgärder lindrar inte bara det mänskliga lidandet, nej, permanenta uppehållstillstånd och anhöriginvandring underlättar också integrationen. Så skapar vi ordning och reda i svensk migrationspolitik!

Vi lever i turbulenta tider. I USA är Donald Trump president, en president som gjort lögn och falska nyheter – Fake News – till sitt kännemärke. I Ryssland skärps repressionen och Rysslands agerande i världspolitiken inger stark oro. I dessa turbulenta tider är jag glad att vi har en regering som under utrikesminister Margot Wallströms ledning bedriver en radikal och feministisk utrikespolitik. Det behövs. Det grymma kriget i Syrien är inne på sitt ofattbara sjunde år, och civilbefolkningen i landet utsattes för bara några veckor sedan för en avskyvärd gasattack, sannolikt initierad av den syriska regimen – mot sitt eget folk. Kristna och andra minoritetsgrupper utsätts för ohyggliga förföljelser. Även i Jemen härjar krigets fasor. Våldet i Syrien – och i andra delar av Mellanöstern – måste få ett slut.

Jag är glad att Sverige tog en tätplats i den internationella diplomatin genom att som första EU-land erkänna staten Palestina. Israels ockupation av Palestina och dess olagliga bosättningar måste upphöra. Folkrätten måste värnas, allt folkrättsstridigt och olagligt våld i området stoppas och blockaden av Gaza brytas. Endast så kan freden vinnas, endast så kan Israel få varaktig säkerhet, endast så kan staten Palestina äntligen upprättas.

I dessa turbulenta tider råder det stor osäkerhet om USA:s och Donald Trumps internationella ledarskap. I detta i högsta grad osäkra läge vill de fyra borgerliga partierna – Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet – att Sverige ska avsäga sig sin militära alliansfrihet – en politik som framgångsrikt värnat Sveriges fred och säkerhet under så många år – för att i stället gå med i Nato, med just Donald Trumps USA som den överlägset starkaste makten.

Jag begriper faktiskt inte riktigt hur de tänker. Sverige har levt i fred i över 200 år. Jag ser inte hur ett svenskt Nato-medlemskap skulle stärka svensk säkerhet och bidra till avspänning i norra Europa. Därför säger vi nej till Nato och ja till fortsatt militär alliansfrihet!

Och för att tala om att bidra till avspänningen i världen. Riksdagen har nyligen antagit en ny lag om svensk vapenexport. I den lagen skärps visserligen skrivningarna om svensk vapenexport till diktaturer, men något reellt förbud är det inte fråga om. Det tycker jag är synd. Det finns inga goda skäl till att Sverige ska sälja vapen till diktaturer som Iran, Saudiarabien eller Förenade Arabemiraten. Därför är det viktigt att nu hålla ögonen på hur lagen kommer att tolkas och praxis utvecklas. Nu gäller det att gå från ord till handling. Jag säger: Sätt stopp för svensk vapenexport till länder som inte är demokratier eller som grovt bryter mot de mänskliga rättigheterna – och sätt stopp för det nu!

Sverige gör just nu förtjänstfulla insatser i FN:s säkerhetsråd. Sverige bör också utnyttja handlingsfrihet som vår militära alliansfrihet ger till att så starkt som möjligt bidra till den internationella kampen mot kärnvapen. redan i höst underteckna FN:s avtal om att förbjuda kärnvapen. En kärnvapenfri värld är en bättre och säkrare värld. Därför bör vi stödja utrikesminister Margot Wallström i hennes strävan att se till att Sverige redan i höst underteckna1 FN:s avtal om kärnvapenbud! Nej till kärnvapen – ja till en aktiv svensk nedrustningspolitik!

Jag talade tidigare om Sveriges feministiska utrikespolitik. Och den feministiska kampen är nödvändig, i Sverige och på alla andra håll i världen. Rörelsen #metoo visade med all önskvärd tydlighet att även om vi kommit längre än de flesta länder med att skapa jämställdhet mellan män och kvinnor så återstår väldigt mycket att göra. Vi ska bekämpa de patriarkala förtryckande strukturerna varhelst vi återfinner dem, i samhället, på jobbet, i skolan, i våra egna organisationer, i familjelivet och inte minst hos oss själva. Socialdemokratin är en frihetsrörelse och kvinnans rätt till samma frihet som mannen är en av dagens viktigaste frihetsfrågor.

För att vi ska kunna åstadkomma allt detta, för att vi ska kunna bygga ett samhälle präglat av frihet, jämlikhet och solidaritet med dessa våra minsta är det viktigt att valet i höst går riktigt bra för Socialdemokraterna. Om det inte gör det riskerar vi att få en moderatledd regering. Och en sådan vill vi inte ha. Varför vill vi inte det? Nej, därför att en moderatledd regering kommer att prioritera skattesänkningar framför satsningar på välfärden. En moderatledd regering vill införa specifika låglönejobb, vilket riskerar att sänka löneutvecklingen på arbetsmarknaden överhuvudtaget. Lagen om anställningsskydd –LAS – skulle urholkas, införande av marknadshyror skulle tvinga människor att flytta från sina hem. Vinstjakten i skola och sjukvård skulle få fortsätta. Gränserna till omvärlden riskerar att stängas ännu mer än vad som nu är fallet. Och moderatledaren Ulf Kristerson har sagt att han är beredd att bilda en regering även om Alliansen blir mindre än de rödgröna partierna, vilket i praktiken innebär att Ulf Kristersson skulle bli beroende av Sverigedemokraternas aktiva stöd i varje enskild omröstning i riksdagen i fyra års tid. Ni kan ju själva tänka er vad det skulle innebära för jämlikheten och för friheten, för jämställdheten mellan män och kvinnor, för bygget av det gröna folkhemmet och för de människor i nöd som säker sig en tillflykt till Sverige. Vi kan vara arga på vårt eget parti. Vi kan vara dystra, vi kan vara rosenrasande. Men låt oss inte för ett ögonblick tro att det skulle bli bättre med en moderatledd borgerlig regering!

I stället vill jag se en socialdemokrati som går till val på att utveckla vårt underbara Sverige till ett än mer jämlikt, frihetligt och öppet land, med hållbar utveckling, jämställdhet och ett fortsatt internationellt föredöme för omvärlden. Ett land där politikerna lyssnar till de enskilda människornas förhoppningar och drömmar. Till de drömmar och visioner som finns i den myllrande folkmassan, hos den enskilda människan, bland skolelever och bland industriarbetare. Bland lärare och bland sjukvårdsanställda. Bland arbetslösa, bland företagare och bland pensionärer. Bland asylsökande, bland restaurang- och handelsanställda. Bland kulturarbetare, bland bönder, bland idrottare, bland städare, bland ensamkommande unga och bland ingenjörer. Bland alla dessa fantastiska människor som tillsammans är vårt älskade Sverige – vårt växande hem! och Vi ska politiskt ta striden mot dem som vill dra samhället isär igen. Vi ska stå upp för människors lika värde rätt. Mot främlingsfientlighet, antisemitism och islamofobi.

Nu går vi ut i valrörelsen. Vi gör det med högburna huvuden, med insikten att Sverige i dag är ett ännu bättre land än vad det var för fyra år sedan. Vi bygger tillsammans vidare på ett samhälle för alla. På ett Alingsås för alla. Ett Sverige för alla. Vi bygger landet, vi bygger framtiden. Det gör vi alla tillsammans. Tillsammans för Sverige, för Sverige – i världen!
Tack för ordet – låt oss nu gå vidare mot valseger och tillsammans bygga Sverige ännu bättre!

by

Till stöd för en optimistisk socialdemokrati

Det blåser full storm om de så kallade integrationsfrågorna, och vi måste som parti vara beredda att parera kastvindarna för att inte tappa kursen. För att det ska vara möjligt krävs ett ideologiskt tydligt grepp om frågan. Det är omöjligt att berätta om det progressiva socialdemokratiska samhällsbygget och samtidigt föra en retorik om invandring och integration som riskerar att uppfattas som ideologiskt oförankrad, visionslös eller auktoritär.

”Integration” får heller aldrig bli ett förtäckt sätt att i sken av nationell sammanhållning tvinga på minoriteter majoritetens kultur och seder. Det vore att reducera frågan till att bara handla om kulturkrockar och attityder, till symboliskt laddade uppdelningar i ”vi och dem”.

Det är ekonomisk och social utsatthet som bidrar till otrygghet och kriminalitet, och minskar tilliten till samhället. Om Sverige dras isär så är det för att Sverige har blivit orättvist. Sverige är fortfarande ett av världens tryggaste länder, inte på grund av en lång historia av hårdför repressiv kriminalpolitik utan tack vare en historiskt oöverträffad social reformpolitik som lyft de mest utsatta grupperna in i samhället.

Socialdemokraterna ska vara tydliga med att vi vill bygga det nya Sverige, inte återskapa det gamla. Men vi vill ta med oss det bästa av det som har bidragit till att göra vårt växande hem fantastiskt: En vård som det går att lita på, ett rättvist skatte- och bidragssystem, en arbetsmarknad som bygger på samförstånd och gemensamt framåtsträvande, en utbildning i världsklass, en tydlig politik för jämställdhet i både det privata och det offentliga, och en utrikespolitik som sätter freden och solidariteten i centrum. Det är genom att Socialdemokraterna gör det vi redan är bra på som vi löser de problem med segregationen som vi ser idag, och återställer den tillit och optimism som ska känneteckna ett progressivt demokratiskt samhälle.

Ingen människa som just kommit hit kan hållas ansvarig för att klyftorna började skena iväg och välfärden urholkas redan för tio-tjugo år sedan. Ändå framställs en kraftigt förenklad krav- och förbudspolitik alltför ofta i debatten som ett svar på just frågor om integration och otrygghet. Sådana utspel spär istället på den misstänksamhet mellan grupper, den oro som är en fundamental del av problemet i debatten idag.

En alltför ensidig ordning- och redapolitik har aldrig legat den socialdemokratiska grundhållningen särskilt nära. Vi är som mest trovärdiga och engagerande när vi förankrar trygghetsfrågorna i de sociala investeringar som återfinns i hjärtat på vår människo- och samhällsoptimistiska ideologi: Att varje människa som lyfts ur utsatthet och isolering blir en tillgång för samhället i dess helhet.

Om vi tillsammans lyckas med detta har vi goda möjligheter att mobilisera valarbetare och partimedlemmar. Men om valarbetarna sviker riskerar det bereda vägen för fyra förlorade år med borgerlig politik som återigen fokuserar på att minska statens intäkter och krympa det offentliga istället för att satsa på de grundläggande strukturer vi behöver för att vårt hem ska fortsätta att växa.

Det bästa måttet på lyckad integration är att alla som bor i Sverige känner att de hör hemma här. Integration förutsätter därför rättvisa livsvillkor för alla som bor i Sverige. De ska känna att det är här som de har sin framtid.

Sverige är vårt gemensamma växande hem. Hur vi vårdar och bygger det hemmet är vad Socialdemokrater för tro och solidaritet vill att valrörelsen ska handla om.

Styrelsen för Socialdemokrater för tro och solidaritet

Bli medlem - klicka här!