Close

by

Prioriterade frågor efter valet för Socialdemokrater för tro och solidaritet

Vi vill ha ett samhälle för alla. Där olika grupper inte ställs mot varandra. Segregationen har ökat under den borgerliga regeringen – ekonomiskt, socialt, etniskt och kulturellt. Vi ser att Sverigedemokraternas framgångar har götts av en borgerlig politik, precis som Ny Demokratis egoistiska politik växte sig stark under 90-talets högerregering. Politiken måste nu riktas om så att segregationen bryts. Så att egoism, misstro och rasism minimeras. Så att välfärden gäller alla. Kan man föra en konkret rasistisk politik så måste man också kunna föra en konkret antirasistisk politik.

Välfärd för alla skapar trygghet och ökad jämlikhet. Med en socialdemokratiskt ledd regering måste vi visa den skillnaden.

Utrikespolitiken har inte varit i fokus under valrörelsen, trots att vi upplevt några av de mest dramatiska händelserna i vår omvärld på länge – krisen i Ukraina, bombandet av Gaza, hundratusentals människor på flykt undan IS fasansfulla terror osv. Vi vill att Sverige åter ska bli en röst för internationell solidaritet att räkna med.

Socialdemokrater för tro och solidaritet understryker vikten av att en ny socialdemokratisk regering driver följande frågor.

 

1.     Antirasism och mångfald

−      Pigmentet på din hud, vem du väljer att älska, din inkomst, var du kommer från, vilken tro du har – eller inte har – ska aldrig spela någon roll för vilka möjligheter du har i samhället.

−      Alla minoriteters rätt ska stärkas och religionsfriheten tryggas; de alltfler hoten mot gudstjänstlokaler måste tas på större allvar och stoppas. Fler traditioner ska beredas plats i offentligheten, t.ex. via en ökad flexibilitet för ledighet vid judiska och muslimska helger.

−      All form av diskriminering och segregation ska kraftfullt motverkas; särbehandling på rasistiska grunder måste omedelbart upphöra, särskilt från svenska myndigheter och polis.

−      Hatbrott ska bedömas från sin (oftast) högerextrema kontext. Nazistiska organisationer och all rasism måste tas på större allvar. Grupper som Svenska motståndsrörelsen och liknande samt individer med samma mål och brottsbild bör granskas som terrorister.

−      Befintlig lagstiftning om hets mot folkgrupp samt konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (CERD) bör tas hänsyn till när demonstrationsrätt prövas till öppet rasistiska och nazistiska organisationer. Polismyndigheten bör ges i uppdrag att prioritera hatbrott.

−      Möjligheterna till förbud mot nazistiska och rasistiska organisationer, i enlighet med FN-konventionen mot rasism, bör utredas.

−      Skolan ska vara likvärdig för alla och vinstjakten i skolan stoppas – som led i arbetet för en minskad segregation.

−      En mer demokratisk maktfördelning måste ske, genom ökade insatser i alla led för en jämnare representation; samhällets maktpositioner ska kunna spegla befolkningen i sin helhet.

 

2.     En human flyktingpolitik

−      Vi vill inte ha ett Fort Europa – EU måste ta ett gemensamt ansvar för att upprätta lagliga och säkra vägar till asyl i Europa.

−      En generellt mer rättssäker asylprocess.

−      Agera för en förändring av utlänningslagen när det gäller icke verkställbara utvisningsbeslut.

−      Stopp för avvisningar till Afghanistan: Avvisningar till Afghanistan kan inte verkställas förrän de utvisades säkerhet kan säkerställas.

−      Ett solidariskt flyktingmottagande bland svenska kommuner.

−      Bättre asylmottagande; rätten till studier från första dagen och till arbete under asylprocessen.

−      Tillämpningen av Dublinförordningen med förstalandsprincipen bör göras så att fördelningen av ansvaret för asylsökande blir mer jämlik och rättsäkerheten stärks.

 

3.     Global fred och internationell solidaritet

−      Folkrätt och mänskliga rättigheter måste värnas och stärkas överallt.

−      Alliansfriheten måste värnas – den har ett stort värde för att möjliggöra en oberoende utrikespolitik, inte minst vid nedrustningsförhandlingar. Som alliansfria kan Sverige spela en konstruktiv roll för fred och säkerhet i vårt närområde.

−      Israels krigsbrott måste granskas och ockupationen av Gaza hävas; Sverige och omvärlden bör erkänna staten Palestina och aktivt stödja dess arbete för försoning.

−      Stöd måste ges för att samla Irak som nation. IS måste stoppas. Det internationella samfundet måste ta ett större ansvar för att kristna och andra folkgrupper ska kunna återvända.

−      Ett ökat tryck på regimen i Syrien, ett ökat tryck på internationella aktörer som förser parterna med vapen, ett ökat humanitärt bistånd samt att alla parter kan ställas till svars för begångna krigsförbrytelser.

−      Verka för att Sverige bidrar till utveckling av demokrati och mänskliga rättigheter i Afrikas horn, genom mer aktivt och öppet stöd till demokratiska rörelser i området.

−      Verka för att Sverige och fler länder ska erkänna Västsahara som självständig stat.

−      Arbeta för att enprocentsmålet för svenskt bistånd ligger fast och inte urholkas genom godtyckliga avskrivningar. Allt bistånd ska gå till utveckling (och inte t.ex. till ministerlöner, som ska bäras av förvaltningsanslaget).

−      Stärk folkrätt, reglera drönare: Internationell humanitär rätt måste stärkas, särskilt med avseende på användningen av drönare. En utredning om drönarproblematiken, inklusive Sveriges roll i forskning och utveckling, bör tillsättas och Sverige bör arbeta för att en internationell reglering kommer till stånd.

−      Demokratikriterier vid vapenexport bör införas, liksom en skärpt parlamentarisk kontroll av svensk vapenexport.

−      Biståndsanslag för forskning på hälsofrågor bör kunna nyttjas samlat för att bekämpa svåra epidemier, som t.ex. ebola.

 

Plattformen beslutades av förbundsstyrelsen den 27-28 september 2014.

Comments

comments

Bli medlem - klicka här!