Close

Archive for category: Tro&Politik

by

Döm ett samhälle efter hur det behandlar minoriteter

TIDEN_1_2015_QIOZK_Page_39

Det är bra att Klas Gustavsson skriver om antisemitism inom socialdemokratin. Historiskt finns en del att reda ut. Som statsbärande parti format i samma era som antisemitismen växer sig som starkast, gick partiet knappast fri från tidsandan. Historikern Håkan Blomqvist har till exempel gjort en utmärkt genomgång av 1900-talets rasism och antisemitism inom socialdemokratin.

Även om svensk socialdemokrati till sin grund är antirasistisk, så har det funnits en ovilja att stanna upp vid rasistiska strukturer som finns även hos oss. Allt från kvardröjande antisemitiska tankespår, decennier av diskriminering och förtryck av romer, långvarig strukturell diskriminering av människor med ”annorlunda” namn, hår- och hudfärg, till misstänkliggörande av människor med en synlig tro.

Att som socialdemokrat vilja ha ett samhälle där alla får plats och har lika rätt och värde, innebär att vi måste tala om över- och underordning. Vare sig det handlar om klass, kön, etnicitet, hudfärg. Eller religion. En aspekt som ofta glöms inom antirasismen.

I svensk arbetarrörelse finns en historisk ambivalens till religion. Samtidigt har många socialdemokrater alltid varit troende och arbetarrörelsen växer fram gemensamt med den lika antiauktoritära frikyrkorörelsen. I det vägskälet föds Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vi har sedan 1929 samlat troende socialdemokrater. De som då sågs som alltför troende för partiet och alltför röda för kyrkan fann hos oss en gemenskap.

I dag har misstänksamhet mot religiösa fått ett uppsving. Också i vårt parti. Nu handlar det oftast inte om kristna, utan om andra. Socialdemokrater för tro och solidaritet samlar nu människor ur alla trosuppfattningar (också icke troende) och har en lika stark relevans nu som då för 80 år sedan. Av samma skäl.

För Sverige – och socialdemokratin – är starkt sekulärt. Den synligt religiöse bryter mot normen. Tydligast blir misstron hos dem som anser att en gudstro rentav är ”osvensk”: När rasister och xenofober talar om ”invandrare” menar de ofta inte någon vem-som-helst som ”invandrat”. Nej, de menar alla med mörkare hud- och hårfärg och den med helskägg, turban, hijab – eller kippa. Även om dess bärare är födda i Sverige. Den som bär yttre attribut som röjer religiös tillhörighet blir en lätt måltavla för diskriminering och våld.

De fasansfulla händelserna i Paris, i Köpenhamn, sommarens krig i Gaza, det pågående blodbadet i Syrien, Irak och på andra platser, gör inte livet lättare för religiösa minoriteter i Sverige. Att tillhöra en religiös minoritet i vårt annars så trygga samhälle gör dig till måltavla inte bara för misstro, diskriminering och rasism med historiska europeiska rötter. Utan också för ilska, uppdämd sorg och missriktat hat, som ringar på vattnet från världens samtida oroshärdar och krig. Mellanöstern är också här. Konflikter är globala. Även om våldet huvudsakligen sker någon annanstans.

Antisemitism är alltid lika förhatlig, men för att kunna bekämpa den måste vi förstå att den kan ha olika drivkrafter. Till skillnad från djupt rotad, historisk och ideologisk europeisk antisemitism, är den arabiska antisemitismen i hög grad politisk, kopplad till den arab-israeliska konflikten. Även Netanyahu politiserar antisemitismen när han efter de senaste terrordåden uppmanar Europas judar att flytta till Israel och bygger sin politik på att det finns ett hot mot judar som folk, inte mot den stat han regerar över. Han har kritiserats av många judiska företrädare för detta.

Att som Klas Gustavsson slå fast att ”antisemitismen måste diskuteras separat från frågan om Israels politik”, är därför inte helt görligt. Till skillnad från Gustavsson ser vi att konflikten Israel/Palestina är en nyckel. Till problem i hela Mellanöstern, till terror i Europa, till ökat muslimhat och delvis till växande och återfödd antisemitism. För den drabbade spelar givetvis ursprunget ingen roll – hot, våld och terror är lika vidrigt och farligt oavsett – men politisk antisemitism kräver ett annat politiskt angreppssätt.

Denna skillnad i synsätt är en förklaring till att Klas Gustavsson av lösryckta citat gör långtgående felaktiga tolkningar och missar sammanhang. Påståendet om Gilad Atzmon är dessutom felaktigt: Vi har aldrig bjudit in Atzmon eller ens talat med honom. Däremot bjöd abf vår internationelle sekreterare Ulf Carmesund att vara moderator i en debatt där Gilad Atzmon spelade klarinett i pausen.

Tro och Solidaritet tillhör annars en tradition inom socialdemokratin som inte räds dialog även med oliktänkande. Det fick oss att för drygt 40 år sedan söka dialog med PLO, som ett led i vårt långa arbete för att bidra till konfliktlösning mellan Israel och Palestina. Att tala med ”fienden” i syfte att bättre förstå kräver stor trygghet, professionalism och uppriktighet. Ofta, som i fallet med PLO, leder det till både ifrågasättande och politisk förändring.

Under samma period som vi på folkrättens grund värnat framtiden för judar och palestinier i Mellanöstern, har vårt förbund arbetat lika aktivt för rätten att fullt ut få vara jude i vårt eget land, baserat på religionsfrihet och minoritetsrätt.

Vi har till exempel tagit initiativ till ett forum i Malmö, där judiska, muslimska, kristna och socialdemokratiska företrädare träffas för gemensam dialog. Syftet är att hitta gemensamma svar på hur Sveriges största parti konkret kan arbeta för mångfald, mot antisemitism och islamofobi. Hur vi kan gå från vackra ord till handling. Två konkreta frågor gruppen lyft är manlig omskärelse och religiös slakt – båda grundläggande traditioner för judar och muslimer, båda ifrågasatta av majoritetssamhället. Det är frågor där vårt förbund även tidigare varit aktivt, genom motioner i riksdagen och i politisk debatt.

Sverige har som ett av få länder totalförbud mot religiös slakt. Förbudet infördes 1938 och kan ses som en antisemitisk handling i tidens anda. Att förbudet kvarstår är dock snarare uttryck för okunskap än antisemitism. Likväl försvårar det för en bekännande jude eller muslim, precis som hotet att inskränka rätten till manlig omskärelse.

Ett demokratiskt, inkluderande och sammanhållet samhälle kräver att majoritetssamhället tar ansvar för alla minoritetsgrupper. Att dela makt och inflytande innebär att släppa ifrån sig något eget, vilket kan vara smärtsamt. Den processen har Socialdemokrater för tro och solidaritet länge verkat i och bidragit till i hela partiet. Vi har konsekvent tagit ställning för den självklara rätten att få leva som minoritet på lika villkor som majoriteten – även när det skavt i relation till vårt parti. I denna kamp har vi ofta befunnit oss i politikens centrum, liksom i vår kritik av staten Israels ockupationspolitik.

Vi lyfter båda perspektiven samtidigt, för självklart måste Israel som stat, sionismen som ideologi, judarna som folk och judendom som religion hållas isär. Liksom förstås muslimer och terrorism i islams namn. Men efter den 11 september 2001, med ökad globalisering, migration och åsidosättande av minoriteter, växer tendensen att ”religiofiera” maktförhållanden, politiska skeenden, krig och kriser. Så sker vid aktuell terrorism och så sker i Israel/Palestinakonflikten.

En sådan världsbild leder till att muslimer avkrävs ansvar för terrordåd över hela världen och judar för staten Israels agerande. Befängda och djupt orättfärdiga krav, som när de tar sig formen av våld eller hot om våld blir direkt livsfarliga.

När europeisk antisemitism, lika gammal som europeisk kristendom, paras med politisk antisemitism uppstår ytterligare problem. Därför är det i dag viktigare än någonsin att vi alla blir bättre på att skilja på rättfärdig kritik av förd politik, ren och skär okunskap och på hot mot minoriteter och antisemitism – som alltid är farlig. Farlig för judar och därmed för oss alla. För som den franska premiärministern Manuel Valls sade: Ett Europa utan judar är inget Europa.

Ett samhälle bör dömas utifrån hur det behandlar sina minoriteter. Det gäller Sverige, det gäller Israel och alla länder. Alla mänskliga rättigheter måste gälla lika för alla. Det har varit kärnan i vårt förbunds politiska arbete i över 80 år och kommer så fortsätta att vara.

Peter Weiderud

är förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet

 

by

I Sverige stavar vi Bush med sch

Så har nu Kristdemokraterna samlats kring att kröna Ebba Busch Thor till sin partiledare. Det kommer att innebära en förnyelse för det av opinionssiffror så stressade Kd. Till skillnad från sina företrädare är hon ung, kvinna och inte från Kd:s kärnområde runt Jönköping.

Till skillnad från Alf Svensson och Göran Hägglund har hon inte heller rötterna i pingströrelsen. Den förändringen är väsentlig. Under drygt 50 år har mycket av Kd:s inre drivkraft handlat om att bistå delar av pingströrelsen att komma ur det man upplevt som en politisk marginalisering.

Det har också varit ett skäl varför det inte alltid – i synnerhet inte de första 30 åren – gått att klockrent placera in Kd på en höger-vänsterskala. I samband med att Göran Hägglund meddelade sin avgång skrev P O Enqvist i Expressen en intressant berättelse som han utelämnat från sin bok Lewis resa.

Hans källa var Stanley Sjöberg som själv var med vid bildandet av Kds 1964 när man diskuterade vilken politisk inriktning det nya partiet skulle ha. Efter en stund diskussion satte Lewi Petrus ner foten och förklarade att man skulle anta den socialdemokratiska ekonomiska politiken i sin helhet, men tillföra kristna värderingar.

Vi kan så här i efterhand fundera över varför inte Broderskapsrörelsen förekom tydligare på Lewis radar, men mina tidiga möten både med Kdu och Kds bekräftar att partiet då inte var alldeles enkelt att placera in på den traditionella höger-vänsterskalan.

Under 1980-talet, när jag var generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen fanns det många aktiva medlemmar från Kdu. Med Sara Skyttedal som ordförande är detta svårt att föreställa sig idag. Jag hade under dessa år också ett utmärkt samarbete med Alf Svensson – som då satt i riksdagen genom valteknisk samverkan med Centerpartiet – och hans kansli i frågor om vapenexport, bistånd och säkerhetspolitik. Under ett gemensamt besök till Moskva 1987 försökte Alf t o m värva mig och erbjuda ett särskilt ansvar för Kd:s Rysslandskontakter. Jag talade dock om var jag hörde hemma och han nöjde sig med det.

Kd:s successiva definiering högerut har delvis varit kopplad till partiets sekularisering och identifiering som del av den europeiska kristdemokratiska traditionen. Men den har också varit kopplad till ett mindrevärdeskomplex som växt i mötet med socialdemokratin i de olika sammanhang där företrädare mötts.

Svenska kristdemokrater har engagerat sig i politiken i avsikt att göra gott. De har i kommun- eller landstingspolitiska sammanhang sett konkreta problem som de vill lösa, en ideell förening som saknar lokal eller en handikappad som kommit i kläm mellan vårdsystem.

De driver sin fråga med stort engagemang och välvilja, men ofta utan att tänka på helheter eller konsekvenser. Det har gjort att de ofta och ganska brutalt blivit tillrättavisade av starka socialdemokrater som istället tänker i helheter och system. I detta möte mellan olja och vatten var kristdemokrater länge utan egentligt inflytande. Att inte få utlopp för sitt engagemang och goda vilja närde en frustration, men också aversion, gentemot socialdemokratin. Det emulgeringsmedel som ibland kunde få dessa diametralt olika synsätt att kommunicera, bestod inte sällan av broderskapare.

När Kd genom samarbetet i alliansen fick verkligt inflytande och fortsatte att driva enskildheter utan att tänka på helheter har de också kunna sätta avtryck. Avskaffande av fastighetskatten rätade upp omedelbara problem för låginkomsttagare i högt värderade hus, men rev samtidigt sönder ett av de viktigaste fördelningspolitiska instrumenten och skapade ett hål på 30 miljarder i statskassan. Det är intressant att Göran Hägglund beskriver detta som sin viktigaste seger.

Vårdnadsbidraget har lindrat frustrationen hos några som inte velat använda kommunal barnomsorg, men motverkat en utveckling av jämställdhet, i synnerhet för invandrarkvinnor. Om Kd fått gehör för kravet på bensinskattesänkning hade det underlättat för låginkomsttagare i glesbygd, men underminerat klimatmålen.

Att värna individen på bekostnad av helheten är självklart höger, även om det är mindre bemedlade som varit utgångspunkten för Kd:s engagemang. Samtidigt har det funnits frågor där kd profilerat sig mer till vänster även under senare år.

Dit hör försvaret av enprocentmålet i biståndet, sociala frågor och värnande av civilsamhället. Under Stefan Attefall som civilminister har religionsfrihetspolitiken utvecklats från ett värnande av pingströrelsens intressen till ett principiellt förhållningssätt för likabehandling i ett mångkulturellt samhälle. Det har funnits en tydlig strävan hos partiledningen att hålla den kristna högerflanken i partiet på plats.

Och det var Göran Hägglund som tog ett ledaransvar i Alliansen för att nå fram till decemberöverenskommelsen. Här är jag glad att vi kunde bidra på marginalen med hjälp av mina erfarenheter och relationer från 1980-talet.

Denna balansgång har varit nödvändig för att kunna nå de historiska kärnväljarna i frikyrkorörelsen. Den kristna högern är nämligen mycket marginell i Sverige. Visst finns det konservativa drag, men i huvudsak är Lewi Petrus insikt från 1964 alltjämt relevant. Troende människor i Sverige vill ha ett jämlikt samhälle som håller ihop.

Därför är de kristdemokratiska medlemmarnas samling kring Ebba Busch Thor, mot de profiler som stått i ledningen under senare år, intressant.

Hon sätter den heteronormativa familjen först. ”Staten kan inte kompensera för fallerade familjer”. Hon vill ha nollvision mot aborter och samvetsfrihet, men problematiserar inte att samvetsfriheten inte kan vara överordnad kvinnors rätt till hälsa.

Hon vill bygga en gemensam värdegrund i landet och ha en mer ”ansvarsfull” invandringspolitik, i betydelsen minskade volymer av flyktingar.

Pensionssystem och föräldraförsäkring ska byggas på familjen inte individen. Hon vill införa barnomsorgspeng. Hon vill låta KD bli partiet som motarbetar ”ovanifrånlösningar” om t ex jämställdhet, familj o arbetsmarknad. Hon är stark motståndare till politiska lösningar inom dessa områden, t ex kvotering.

Hon vill inte kalla sig antirasist, liberal eller värdekonservativ. ”Jag är kristdemokrat”. Hon vill sänka fler skatter. Hon önskar en översyn av kapitalbeskattning för att underlätta för investeringar i små företag.

Hon vill stärka försvaret och gå med i Nato. Hon har poserat på ett syriskt stridsfordon i Israel och uttalat sig gillande om den tidigare vicepresidentkandidaten Sarah Palin i USA.

Med valet av Ebba Busch Thor kommer Kd att ta ut det steg till höger som man tvekat att ta sedan Lewi Petrus tog ställning mot det 1964. Frågan är vilka konsekvenser det kommer att få för svensk politik?

För Socialdemokrater för Tro och Solidaritet blir det politiska livet enklare. Kd är vår huvudmotståndare i dialogen med kristna väljarna. Här bli kontrasten tydligare och vi kommer att ha lättare att visa på vägvalet. Den överströmning från Kd till S som vi haft under senare år kommer att fortsätta och förstärkas.

De väljare som Kd kan vinna med Ebba Busch Thor kommer i första hand komma från Moderaterna och Sverigedemokraterna. Ett mer rumsrent nationalkonservativt parti kan självklart på kort sikt minska Sverigedemokraternas inflytande. Kanske kan det också bidra till att bryta upp alliansen.

Med all säkerhet kommer det att bidra till att minska Kd:s inflytande. Den pragmatism som styrt den tidigare partiledningen har gett Kd ett oproportionerligt stort inflytande. En konservativ aktivism kommer att tillfredsställa självbilden hos delar av medlemmarna, på bekostnad av resultatet.

För svensk politik som helhet kan det kanske vara bra. Efter några år med två låsta block och omfattande triangulering väljer nu Kd en egen väg. Om det bidrar till tydligare vägval kan det vitalisera politiken.

Men jag förstår oron hos många av de pragmatiska kristdemokrater som tänker ungefär som Lewi Petrus gjorde vid grundandet för 51 år sedan. Några av dessa kan vi också behöva förbereda oss att välkomna som medlemmar i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, trots att vi vant oss att stå på olika barrikader.

by

Idag är vi alla judar

De fruktansvärda attentaten i Köpenhamn har förlamat inte bara Danmark, utan skapat chockvågor över stora delar av Europa. I Sverige ställde på söndagen alla synagogor in verksamheten och man överväger att inte hålla den judiska skolan i Stockholm öppen i morgon.

Ett terrorangrepp mot ett öppet möte i ett kulturhus och mot en konfirmationsfest i en synagoga riktar sig direkt mot två grundlagsskyddade mänskliga rättigheter – yttrandefriheten och religionsfriheten. Det är ett angrepp på det öppna och demokratiska samhällets fundament och därmed, som Danmarks statsminister konstaterade, ett angrepp på oss alla.

Terrorismens syfte är att skapa rädsla. Vårt svar måste därför vara att motverka rädsla, i synnerhet hos den idag mycket utsatta judiska gruppen. Här finns ett omedelbart ansvar hos staten, inte minst att bidra med resurser så att de judiska församlingarna och verksamheterna upplever fullgod säkerhet. Därför var inrikesministern omedelbara besked viktigt.

Men det finns också ett bredare samhällsansvar att visa, markera och förstå att Sverige också är judiskt. Den första judiska församlingen grundades redan 1774, men det skulle dröja hundra år innan judar hade fullständiga medborgerliga rättigheter och fick bo var de själva önskade.

Den judiska vardagen har aldrig varit enkel. 1938 införde riksdagen efter påtryckningar från Nazityskland ett förbud mot koscherslakt för att försvåra för den judiska gruppen. Medan övriga EU gjorde upp mot denna diskriminering efter andra världskrigets slut, kom den i Sverige att leva kvar, vilket försvårar och fördyrar livet för den judiska gruppen.

Rätten att på ett medicinskt säkert sätt få genomföra den i judendomen obligatoriska ritualen att omskära pojkar – b´rit milah – är säkrad på nationell nivå, men tillämpas olika i olika landsting och inte sällan väcker landstingspolitiker förslag om att ta bort eller begränsa rätten.

När strukturell vardagsdiskriminering kombineras med direkta dödshot mot judar för att de är judar väcker det tankar även hos judar som varit svenskar i generationer om att lämna vårt land. Detta kan vi inte stillatigande acceptera.

Därför är det inte bara statens ansvar utan allas vårt ansvar att värna det judiska. Je suis Juif. Idag är vi alla judar.

by

Säg upp militäravtalet med Saudiarabien!

Sverige har ett avtal om militärt samarbete och handel med Saudiarabien. Den 15 maj i år löper det ut. Om vi inte aktivt säger upp det innan dess kommer det att förlängas på ytterligare fem år.

— Det finns inga alternativ, avtalet måste sägas upp. Det stämmer inte med svensk vapenlagstiftning och borde aldrig ha slutits. När vi nu har möjlighet, så bör vi göra om och göra rätt.

Nyligen uppmärksammades världen över att den saudiska bloggaren Raif Badawi dömts till offentliga piskstraff för att ha hädat. Inte minst mot den bakgrunden har samarbetsavtalet med Saudiarabien med rätta kritiserats. Vi vet att kvinnor i Saudi lever under ett förtryck som nästan saknar motstycke. Och att trots en allmän välfärd som gäller alla saudiska medborgare saknar den nära 25-procentiga delen av befolkningen som är gästarbetare helt socialt skyddsnät och är en enormt utsatt grupp.

Det finns dessvärre många fler exempel på hur Saudiarabien kränker mänskliga rättigheter och på hur landet agerar som en mycket grym diktatur. Saudiarabien hämmar dessutom en demokratisk utveckling på den arabiska halvön genom att återkommande bistå sina grannländer militärt. Det skedde exempelvis 2011 när saudiska soldater bidrog till att kväsa demokratirörelsen i Bahrain.

Samtidigt som världen förfasar sig över IS horribla korsfästningar och vidriga avrättningar, utförs liknande avrättningar av staten Saudi – av den regim vi alltså samarbetar militärt med.

Det råder ingen som helst tvekan om att Saudiarabien är en av världens mest brutala diktaturer.

Vi socialdemokrater har tagit principiell ställning mot vapenhandel med diktaturer. Sverige har redan kraftiga restriktioner mot export av vapen till länder som är i konflikt, trots det har vapenexporten till Saudiarabien varit omfattande. Den socialdemokratiska partikongressen har fattat tydliga beslut om att Sverige inte ska bidra till att mänskliga rättigheter grovt kränks. Liksom om att det överhuvudtaget inte ska förekomma export av vapen till en diktatur.

Därmed borde frågan om det militära samarbetsavtalet vara ganska enkel: Det måste sägas upp. Militärt anknuten handel och samarbete med Saudiarabien, så som enligt det gällande avtalet sker, kan helt enkelt inte vara möjlig med en socialdemokratiskt ledd regering.

Det är med sorg vi konstaterar att det var vårt eget parti som inledde det militära samarbetet med Saudiarabien. Socialdemokrater för tro och solidaritet var den gången en av de organisationer som protesterade. Nu har en socialdemokratiskt ledd regering – med sin uttalade ambition att värna svensk och socialdemokratisk tradition att i världen stå upp för mänskliga rättigheter och att bedriva en feministisk utrikespolitik – möjlighet att göra avbön. Riv nu upp samma avtal!

Vi ställer oss positiva till andra former av samarbete och handel, sådana som kan bidra till demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter. Men vi är alltfler som inser det orimliga med det militära samarbetet och kräver att detta avtal bryts. Med den profil som svensk utrikespolitik har, är det nödvändigt att avbryta det militära samarbetet och ge fortsatt samarbete med Saudiarabien en ny inriktning.

För det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien har inget i en feministisk utrikespolitik att göra. Det har inget i en socialdemokratisk politik överhuvudtaget att göra.

Peter Weiderud, förbundsordförande

Klas Corbelius, ansvarig för vapenexportfrågor

Hör också Weiderud intervjuas i dagens Eko, 12 februari.

Sänt som pressmeddelande 12 februari.

by

Att fiska i grumliga vatten

Många väntade sig möjligen en presskonferens som aviserade FP-ledaren Jan Björklunds avgång. Få förväntade sig att KDs partiledare Göran Hägglund skulle avgå. Åtminstone inte just idag. Men så blev det. Hägglund avgår ett drygt halvår innan KD skulle haft sitt riksting, som de nu tidigarelägger, och strax efter det att partiet gjort uppmärksammade utspel om migrationspolitik.

Även FP gör i dagarna migrationspolitiska utspel. Utspel så kontroversiella och framhastade att partiets egen expert på området, Frida Johansson Metso, kallade förslagen rätt och slätt dåliga. I SVTs Aktuelltstudio bjöd Jan Björklund sina meningsmotståndare i sociala medier på många skämt, genom att vägra prata direkt med sin partistyrelsekamrat. Och samtidigt påstå att det är ”högt i tak” hos Folkpartiet.

Det märks att allianspartierna vill röra sig åt det håll de vet att regeringspartierna och vänstern ogärna går – en mer restriktiv invandring- och flyktingpolitik. Regeringen och vänstern vill tala om jobben, skolan, infrastruktur – tågen som aldrig går i tid, de fortsatt höga arbetslöshetstalen, hur vårdköerna kan kortas och hur skolan kan få stabilitet. Ja, välfärdens kärna helt enkelt. Den som allianspartierna försummade eller misskötte under sina åtta år. Den som väljarna också i höstas tyckte var de viktigaste frågorna. Men envetet har media, allianspolitiker och borgerliga ledarsidor talat om invandring, flyktingvolymer och integration. Idag kom så undersökningen som visar att medborgarna sätter invandring och integration som den näst viktigaste politiska frågan – efter skolan. Ipsos opinionschef slår fast att ”det hänger ihop med att frågan fått så stort utrymme i samhällsdebatten under senare tid”. Ju mer debattutrymme, ju mer växer en fråga alltså.

Så är det förstås också viktigt att föreställa sig att det inom ramen för dem som tycker integration är en viktig samhällsfråga, även ryms de som tycker så för att det är erfarenheter de själva bär på, dvs alla med bakgrund i andra länder. De som inte menar assimilering när de säger integration. Vi har fortfarande en omfattande läxa att göra när det kommer till ett inkluderande samhälle, utan diskriminering, negativ särbehandling och hatbrott. Integration kommer ur det latinska ordet integrum som betyder intakt – att lämna någon oskadd.

SVTs Uppdrag granskning har gjort två uppmärksammade program – ett om antisemitism och ett om islamofobi. Initiativet och programmen är väldigt lovvärda. Problemen är stora och måste adresseras. Samtidigt har programmen kritiserats för att inte tillräckligt lyfta de underliggande problemen och strukturerna för dessa former av rasism. Istället ägnade programmen stor tid åt att fokusera på schismer mellan olika grupper i samhället, som har sitt ursprung i olika delar av Mellanöstern. Schismer som härrör från storpolitik och konflikter i området.

Precis den typen av krokar hänger vissa upp populistisk inrikespolitik på. När Hägglund meddelat sin avgång twittrade KDUs ledare Sara Skyttedal en länk till låten ”Vinden har vänt”. Visserligen skrev hon en minut senare ”jag bara skojade”, men nog kan man gissa att hon och ungdomsförbundskollegorna vädrar morgonluft när den mer mittenorienterade Hägglund är borta ur leken. Skyttedal har annars kanske mest gjort sig känd genom att kalla pacifister för ett hot mot vår säkerhet, och för att ge röst åt en högerfalang inom KD.

I Expressen skriver Skyttedal att ”islamismen är det största hotet mot demokratin”. Hon vill se hårdare tag med fängelsestraff och utvisningar, väldigt snarlikt hur SD brukar formulera sig. Skyttedal tycks inte bekymra sig nämnvärt för att åsikter och handlingar är olika saker och talar om ”grundlagsfientliga” organisationer, utan att fundera över att den demokrati hon vill försvara också måste innefatta åsikter som inte delas av henne själv.

Organiserat hat är ett hot mot demokratin. Därom är vi överens. Organiserat hat – uppenbara hot mot demokratin – är också det som den senaste tiden drabbat allt fler synagogor, moskéer, vänsteraktivister, antirasister, muslimer, judar, afrosvenskar, människor med härkomst från Mellanöstern, romer och HBTQ-personer. Dessa hot mot demokratin nämner inte Skyttedal med ett ord.

De två partier som nervöst darrar vid 4-procentstrecket borde ägna sin tid åt att stärka en öppen demokrati för alla, istället för att härma ett parti som vill stänga vårt samhälle och låta demokratin bara gälla vissa. De bör dessutom minnas att väljarna tenderar att rösta på ”originalet” när andra partier kopierar en politik.

Visst kan det finnas en frestelse för den som balanserar på 4 procent att fiska i de grumliga och rasistiska vatten där det bor 13 procent. Det kan kanske ge någon procent. Men det innebär samtidigt att man stöter bort nästan lika många tidigare väljare, som inte är bekväma med den rasistiska vägen. Men ett sådant byte av väljarbas är riskabelt, inte minst eftersom populistiska och rasistiska väljare är rätt flyktiga. Minns T.S. Eliots ord om att den som ingår äktenskap med tidsandan, riskerar att bli änkling i nästa generation.

Göran Hägglund må ha strukit gud ur KDs vokabulär, men förhoppningsvis finns där fortfarande en bas som vill låta det kärleksbudskap som går igen i alla de stora världsreligionerna vara grundläggande för kommande politik: Gör mot andra, det som ni vill att de ska göra mot er. Han lämnar nu skutan innan han riskerar att bli politisk änkling. För Jan Björklund finns fortfarande vägvalet.

Vår tro är grundmurad på att det är det öppna, generösa och inkluderande samhället som bäst skyddar vår frihet och vår demokrati. Allas frihet och demokrati. Att låta påskina att hotet mot vår välfärd, mot vår demokrati, kommer utifrån skapar bara större slitningar i samhället. Och ett segregerat samhälle där olika regler gäller för olika individer är om något ett hot mot demokrati och välfärd.

 

by

Satiren uppgift är att häckla makt, inte utsatta

Jag läser Fredrik Malms debattartikel i Expressen (http://www.expressen.se/debatt/svenska-vanstern-ar-ingen-charlie-hebdo/) vid ett besök i egyptiska Alexandria. I en stad som en gång representerade mångkulturell samlevnad, men där unga idag inte får visum för att besöka Europa, fått sina drömmar om demokrati kidnappade av det muslimska brödraskapet och nedslagna av militären, klingar Malms budskap om isolering, polarisering och ammunition mer absurt än om jag läst Expressen på hemmaplan.

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet vilar på en envis tradition om att föra dialog för att nå politisk förändring och för att försöka förstå de bakomliggande orsakerna till de samhällsproblem vi behöver lösa, i såväl den internationella miljön som på hemmaplan.

Därför ansåg vi det fel att terrorstämpla Hamas och vägra tala med den palestinska regeringen efter det palestinska valet 2006. Som socialdemokrater är vi Hamas politiska motståndare, men de företrädde efter valet en stor del av det palestinska folket och vi hade ett ansvar att med politiskt samtal och kritik medverka till att de erkänner Israels rätt att existera inom 1967 års gränser och ta avstånd från våld mot civila. Annars finns det inte förutsättningar för en tvåstatslösning och fred.

Därför har vi fört samtal med de företrädare som vi bedömt har möjlighet att bidra till en konstruktiv hållning. Det tänker vi fortsätta med oavsett vad Malm tycker.

Malm är också bekymrad över att det svenska publicistiska klimatet inte är tillräckligt generöst för att fritt häckla muslimer. Jag har envist försvarat även Lars Vilks rätt till konstnärlig och publicistisk frihet. Samtidigt förbehåller jag mig rätten att tycka att hans rasistiska och islamfobiska karikatyrer är osmakliga, fördomsfulla och destruktiva.

Yttrandefriheten är fundamental för vår demokrati, vilket inte minst märks i Alexandria. Men den måste hanteras under ansvar av oss som värnar den. Satir är effektiv, viktig och befriande när den avslöjar och häcklar makt. Men den blir plump när den riktar sig mot redan utsatta grupper.

Många muslimer, både i Sverige och Alexandria, upplever politiskt utanförskap, ekonomisk marginalisering och kulturell isolering. För många är tron det man sätter sin tro och lit till. Om man lagt huvuddelen av sina ägg i trons korg, finns risken att man blir besviken när någon trampar i den. De flesta biter ihop i sin tystnad. Men några reagerar. Och ett fåtal kriminella kan också söka legitimitet i dessa reaktioner för våldshandlingar. Detta måste med all kraft stävjas, men på ett sätt där vi också försöka komma tillrätta med delar av de underliggande problemen.

Jag delar Malms uppfattning att terrorgruppen ISIS framfart måste hanteras också militärt. Våld är ofrånkomligt när det handlar om nödvärn. Men det gäller att använda våld med största möjliga försiktighet, framsynhet och folkrättsliga medvetenhet.

Att ISIS fått den spridning, det uttryck och de resurser de nu har, är inte bara resultat av några fanatiker, utan också en konsekvens av USAs agerande i den folkrättstridiga invasionen av Irak 2003, där den irakiska militären och de samhällsbärande strukturerna slogs sönder och förnedrades. Känsliga etniska och politiska motsättningar som kräver lång, framsynt och varsam lösning släpptes loss ett sekteristiskt våld som nu nått förödande uttryck.

Folkpartiet stödde USAs invasion. Vi socialdemokrater gjorde det inte. Det berodde inte på att vi då kunde se alla dagens konsekvenser. Det berodde på en grundläggande insikt om vikten av att värna folkrätten och en envis tro på att politiska lösningar är överlägsna militära.

Det är samma hållning som ska vägleda oss nu, i mötet med de ökande motsättningarna både i Sverige och i Mellanöstern.

by

Massakern i Paris. Låt inte extremister definiera vare sig muslim eller europé.

Frankrike skakas idag av en fruktansvärd massaker på medarbetare på satirtidningen Charlie Hebdo. Våra varmaste tankar går till de avlidna, de skadade och alla deras nära. I skrivande stund har tolv personer mist livet, två av dem poliser. Samma tidning har tidigare varit utsatt för bombhot och andra försök till attentat. En förklaring är dess publiceringar av satirteckningar på profeten Mohammed. I natt ska tidningen ha publicerat satiriska bilder på IS ledare. Om detta är skälet till morden är ännu oklart.

En sådan här horribel massaker måste självfallet fördömas av alla med största kraft. Det som hänt ska inte kunna hända.

Det som tar de många åratal att bygga upp, kan av de få raseras på ett ögonblick. Det gäller vare sig gärningsmännen heter Vilks, Behring Breivik, Atta al-Sayed, al-Hazmi eller Abdulwahab.

Dåden i Paris sker samtidigt som Europas mörkaste sidor gör sig påminda: I Tyskland har upprepade marscher hållits i flera städer, mot ”islamisering av västvärlden”. Under rubriken Pegida, Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes – patriotiska européer mot islamisering av väst – har tusentals tyskar enats i ultranationalistisk iver och i sin avsky mot muslimer. Att bevara tysk ”judisk-kristen kultur” är ett av huvudmålen för det löst sammanhållna nätverket. Tyska flaggor såväl som saxiska och romerska syns bland demonstranterna, utöver rent antimuslimska plakat.

Kanske har det skämtsamma twitterkontot ”The good God above” allra bäst uttryckt den olust marscherna väcker:

Dear Germany,

Your anti-Muslim marches are similar to the anti-Jewish marches you had before the Holocaust.

Please stop.

God

Ibland är humor avväpnande. Men situationen är skrämmande. Lyckligtvis har även stora motdemonstrationer mot Pegida hållits i Tyskland, som även de samlat tiotusentals. I måndags släcktes Kölns domkyrka ner, till stöd för landets muslimer.

Angela Merkel gick igår ut i starka fördömanden mot marscherna. Hon bad det tyska folket att inte delta i anti-muslimska demonstrationer och att inte lyssna på dem med ”hat i sina hjärtan”. Det är kanske inte varje dag jag och Angela Merkel gör gemensam sak, men jag hoppas innerligt hennes ord kan klinga högt, tvärsöver Europa – religiös intolerans har ingen plats i det moderna samhället. Det är en självklarhet.

I Stockholm och flera andra svenska städer hölls i helgen likaledes stödmanifestationer för moskéer och muslimska församlingar, efter att flera svenska moskéer blivit utsatta för attentat. Socialdemokrater för tro och solidaritet var en av medarrangörerna till stöddemonstrationerna.

Dagens hemska attack lär inte göra det lättare för Europas muslimer. Det gör det nu extra viktigt att inte låta de som vill se ökade schismer, de som vill odla motsättningar, få mer luft under sina vingar. Vi får aldrig vika oss för någons hat, någons terror.

Det är nu av största vikt att inte låta våldsförhärligande extremister definiera vare sig islam, muslimer eller tyskar, svenskar, européer eller något annat. Nu är det hög tid att enas kring allas mänskliga rättigheter.

by

Kärleksbombningar kan hjälpa regeringen till omtag

De manifestationer och kärleksbombningar till stöd för religionsfriheten och i solidaritet med Sveriges muslimer som genomfördes igår var överlag mycket framgångsrika. De svenska muslimska organisationerna hade på kort tid mobiliserat en bred uppslutning från kristna, judar och sekulära organisationer som samlat uttryckte ett massivt stöd för allas rätt att få vara sig själva och i den gemenskap som behövs.

Ett av skälen till den breda manifestationen var att förmå politiker, och främst regeringen, att ta frågan på allvar. Även detta måste beskrivas som en stor framgång. De uttalanden som gjorts från statsministern, civilministern, kulturministern, justitieministern och inrikesministern har alla varit tydliga, klara och ansvarstagande.

Det gäller i synnerhet i fråga om det principiella stödet för religionsfriheten och vikten av att polisen tar hatbrott mot moskéer på större allvar. Samtidigt är problemet bredare än så, och därför var beskedet från kulturministern om en nationell strategi mot islamofobi så viktigt.

Det är, vid sidan av att upprätthålla lagen och lagföra dess överträdare, framför allt i det förebyggande arbetet och i utvecklingen av en svensk islam – med allt vad det innebär – som det behövs mera insatser. Det är också här som regeringen har en viss uppförsbacke, efter den olyckliga annonseringen i samband med budgetarbetet om en 40 procentig neddragning av anslagen till trossamfunden.

Detta är pengar, cirka 30 miljoner, som är viktiga, främst för de muslimska och kristna invandrarsamfunden, i utvecklingen av ett starkt civilsamhälle och en fungerande integration. Nu är denna budget, som bekant och på de flesta andra områden med mycket negativa konsekvenser, att betrakta som en historisk parantes. Därför kan jul- och nyårshelgernas attacker och nyväckta politiska insikter öppna en möjlighet för regeringen att också på denna punkt göra om och göra rätt.

Vi vet inte om attackerna mot moskéerna i Eskilstuna, Eslöv och Uppsala varit riktade mot islam som religion, eller om det är ett utslag för en allmän främlingsfientlighet där moskéerna blir en symbol att ge sig på.

Men det vi vet är vikten av att moskéerna bättre behöver bli en integrerad del av det svenska samhället, precis som de bönehus som sågs på med misstänksamhet för 150 år sedan.

Jag har de senaste 20 åren besökte rätt många moskéer i vårt land – några stora, de flesta små och inrymda i källarlokaler. Några, framför allt i våra större städer, har funnit en stark och naturlig plats i sina lokala sammanhang. Andra lever ett liv på undantag, med begränsad plats i sitt lokala sammanhang.

I denna marginalisering skapas ett utrymme för fördomar och mytbilder. Moskén representerar det okända, det konstiga, det besynnerliga. I synnerhet efter 11 september 2001 har moskéer och mulsimska organisationer misstänkliggjorts för att vara rekryteringsbaser för religiös extremism och våldsverkare. En misstänksamhet som kan ha tilltagit med ISIS framfart i Syrien och norra Irak under det gångna året.

Självklart kan det finnas enstaka imamer med konstiga åsikter. Precis som det går att hitta enstaka präster eller socialdemokratiska ledare som halkat till i sin självuppfattning. Men i grunden så är detta en djupt felaktig mytbildning, som dessvärre kan få förödande konsekvenser.

Den mest detaljerade och omfattande studien av rekrytering till våldsbejakande islamism genomfördes 2008 av den beteendevetenskapliga enheten vid den brittiska spionorganisationen MI5. De genomförde djupstudier på några hundra individer som varit inblandade i det som kan beskrivas som religiöst kopplad extremism.

De kunde konstatera att det inte gick att hitta några särskilda mönster vad gäller religiös inriktning, demografisk profil eller geografisk bakgrund. De som hamnat snett kunde vara första, andra eller tredje generationen, konvertiteter, infödda eller migranter.

Det mönster man hittade, var detsamma som gäller för all övrig kriminalitet. Rekrytering sker från individ till individ, ofta i fängelser. Det fanns en överrepresentation bland dem som hastigt mist en nära anhörig och bland dem som migrerat ensamma.

Man konstaterade vidare att den religiösa grunden hos extremisterna var oftast grund och nyfunnen. Rekrytering skedde inte genom moskéer och det muslimska civilsamhället. Dessa hade snarare än förhindrande inverkan. Imamer och lokala muslimska ledare hade i tid möjlighet att identifiera oroande tendenser till radikalisering, och kunde kväva problemen i sin linda. På samma tema konstaterade man att det inte fanns något samband mellan religiös hängivenhet och våldsam radikalism. Däremot fann man en högra grad av avståndstagande från våld bland gruppen praktiserande muslimer, jämfört med den sekulära gruppen.

Den svenska regeringens företrädare har efterlyst kraftigare möjligheter att lagföra både dem som begår våld på moskéer och dem som deltar i krigsbrott i Syrien och Irak. Detta är nödvändigt och viktigt.

Men det riktigt effektiva sättet att förhindra båda typerna av terror är förebyggande. Och förebyggande handlar i detta fall om att stärka det muslimska civilsamhället. Att stödja moskéerna i deras arbete med att ta hand om vilsna individer och att samtidigt finna en god integration i det svenska samhället.

Därför finns det nu en unik möjlighet för regeringen att söka ett långsiktigt perspektiv och bygga bort förutsättningarna för de kränkningar vi upplevt under helgerna.

by

Ett styrkebesked för svensk demokrati

För tre veckor sedan såg det ut som att den stora majoriteten i Sveriges riksdag höll på att repetera riskerna från Weimarrepubliken i 1930-talets Tyskland. Där var socialdemokratin och högern fast i sina klassiska motsättningar och klarade inte av att se vad som var stort och smått för landet och demokratin.

Man tog inte hotet från den växande fascismen på allvar, utan hoppades att folket skulle lösa upp den knut man inte själva rådde på. Men extravalen visade sig bara gynna fascismen, fram till den punkt då det gick för långt.

Det är självklart alldeles orimligt att jämföra den desperation, arbetslöshet och politiska förvirring som rådde i 1930-talets Tyskland, med det upplysta Sverige drygt 80 år senare. Men en parallell är tydlig. Det enda parti som idag är besviket, är det högerextrema partiet Sverigedemokraterna.

De försökte få ett extraval att bli en folkomröstning om invandringspolitiken. Det hade kunnat öppna för frestelser inom de etablerade partierna att, enligt dansk modell, ryckas med i den förfelade, förenklande och fördummande populism som Sverigedemokraterna anammat, vilket jag skrev om i SvD dagen för julafton: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/pressade-politiker-kan-ga-sds-arenden_4211001.svd.

Göran Hägglund gjorde ett försök, och fick en viss bekräftelse på detta enligt flera opinionsinstitut. Han bör dock betänka att priset för denna typ av utspel riskerar att komma som ölet från min hemstad Arboga – efter. Eller som den konservativa poeten T.S. Eliot så eftertänksamt uttryckte det: ”Den som ingår äktenskap med tidsandan, riskerar att bli änkling i nästa generation.”

Men Göran Hägglund ska samtidigt, tillsammans med övriga partiledare i den decemberöverenskommelse som nåddes i elfte timman, ha ett erkännande för att när det verkligen gällde tagit sig samman och förmått skilja stort från smått.

Ett extraval hade med största sannolikhet inte i sig lett till ytterligare parlamentarisk klarhet.  Svenska folket sade sitt för tre månader sedan. Nu är det de demokratiska politiska partierna som har ett ansvar att tolka folkviljan och söka vägen framåt.

I detta ansvar ryms inte Sverigedemokraterna av det enkla skälet att de inte är demokratiska. De accepterar inte den grundläggande principen om alla människors lika värde och har ett program som bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter. De utgör en populistisk, förvriden och förvirrad historisk parantes som det politiska Sverige måste hantera, men utan att låta sig påverkas av.

Dagens överenskommelse är resultatet av en kompromissvilja från alla parter.  Den är inte perfekt. En bättre lösning hade självklart vara att en gång för alla säga farväl till den blockpolitik som är en viktig orsak till att Sverigedemokraterna har vuxit sig starka.

Men det är ett politiskt handslag som gör det möjligt att samlas när det verkligen behövs, och utan att göra ingrepp i riksdagsordningen och söka manipulera demokratin. Och det gör det möjligt att skapa politiska kontraster där detta är viktigt, så att inte vardagspolitiken lamslås och den grundläggande kontrasten mellan höger och vänster – mellan mer eller mindre jämlikhet – suddas ut. Därför är överenskommelsen ett styrkebesked för svensk demokrati.

Det politiska Sverige har de senaste veckorna stått inför den allvarligaste krisen under den tid jag kan överblicka. Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, som med stor envishet tror på dialog och vikten av att tala med fienden, har mellan hopp och förtvivlan sökt bidra där vi har kunnat för att överbrygga låsningarna. Vi gratulerar dem som offrat stora delar av julhelgen till framgångsrika förhandlingar.

Demokratin och svenska folket är de stora vinnarna. Populismen och cynismen drog denna gång det kortare strået.

by

Det sekteristiska våldet har nått Eskilstuna

Juldagen 2014 har varit en smärtsam och allvarsam högtid för kristna i Mellanösternregionen. I synnerhet i Irak återstår bara en spillra av den kristna närvaron som funnits där i princip sedan den första juldagen. Det sekteristiska våld som släpptes loss efter den USA-ledda invasionen 2003 eskalerade under det gångna året med IS fördrivning av kristna från i synnerhet Mosul och nordvästra Irak. Jämfört med före invasionen, återstår idag mindre än en tredjedel av de kristna i Irak.

Inte heller Sverige är förskonat från det sekteristiska våldet. På Juldagen nådde det också Eskilstuna och mitt gamla bostadsområde Nyfors, där den somaliska moskén attackerades med en brandbomb.

Polisen har rubricerat brottet som grov mordbrand. Vi vet inte orsaken till att någon försökt elda upp moskén, men det är dessvärre en händelse som är del av ett mönster. Hatbrotten mot både muslimer och judar har ökat under det gångna året, och den här gången var det nära att det slutade med dödsoffer.

Det är också en attack på religionsfriheten. Somalierna i Eskilstuna saknar nu gudstjänstlokal. Här hoppas jag att samfunden i samarbete med Eskilstuna kommun kan bistå snabbt, för att visa att rättigheterna står starka. Lördagen 3 januari är Profetens födelsedag. Till dess bör det finnas en plats för församlingen att samlas.

Det som inträffat är uttryck för våld mot oskyldiga civila, av allt att döma för politiska syften. Det är den gängse definitionen på terrorism. Därför är det viktigt att polisen tar attacken i Eskilstuna på största möjliga allvar.

Bli medlem - klicka här!